elektroenergetika
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
ВЕСТИ

ФИРМЕ
БАЗА ЕЕ

ЕЕ БЛОГ
ДОГАЂАЈИ

ФАКУЛТЕТИ
КЊИГЕ

ЧАСОПИСИ
ПОСЛОВИ

ЛИНКОВИ
СИСТЕМИ

ИСТОРИЈАТ


ПРОЈЕКАТ: БУДИ СТУДЕНТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКЕ

Web Analytics


Проф. др Мирослав Бјекић (2021):

EE: Зашто је добро студирати енергетику?
У данашњем савременом свету електрична енергија је основни ресурс који омогућује нормалан живот човека и због тога је незамисливо функционисање без електричне енергије. Производни и преносни капацитети, као и индустријски системи где се користи електрична енергија правилно функционишу захваљујући стручности и искуству електроинжењера који њима управљају.
Електроенергетика се бави областима производње, преноса, дистрибуције и коришћења електричне енергије. Потрошња електричне енергије у свету се непрестано повећава па је један од битних и актуелних циљева и повећања енергетске ефикасности у електроенергетици.
Због тога постоји стална потреба за школовањем дипломираних инжењера који ће својим стеченим стручним знањем, а касније и праксом, омогућити беспрекорно функционисање система који спадају у област електроенергетике.

EE: Шта је то што препоручује Ваш факултет за студирање енергетике?
На факултету техничких наука у Чачку је акредитoван нов студијски програм ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА. Раније су постојали модули у оквиру студијског програма Рачунарско и софтверско инжењерство: Електроенергетски системи и Индустријска електроенергетика. Овом променом је постигнут циљ да електроенергетика на ФТН у Чачку буде препознатљива и видљивија студентима који је желе студирати. А кроз изборне предмете на вишим годинама студија студенти се опредељују за подобласти које их интересују.
Курикулум студијског програма се може видети на линку: http://www.ftn.kg.ac.rs/akreditacija2021/OAS%20ELEN-2020.pdf
Разлози због којих треба изабрати студирање електроенергетике у Чачку су следећи:
* Зато што се на Факултету техничких наука у Чачку област електроенергетике изучава од оснивања факултета - традиција дуга преко 40 година.
* Зато што перманентно иновирамо студијске програме у складу са савременим трендовима у електроенергетици.
* Зато што се нуди широк спектар инжењерских знања из области производње, преноса, дистрибуције и ефикасног коришћења електричне енергије.
* Зато што се изучавају предмети који су у складу са најновијим научним достигнућима у свету из области електроенергeтике.
* Зато што се експерименти и вежбе раде у добро опремљеним лабораторијама са савременом лабораторијском опремом. Сајт Лабораторије за електричне машине, погоне и аутоматику: http://www.empa.ftn.kg.ac.rs/
* Зато што омогућавамо образовање стручњака према актуелним захтевима радних места у индустрији.
* Зато што су наши предавачи истакнути стручњаци у најзначајнијим инжењерским областима, предани у раду са студентима.
* Зато што се нуди широк спектар могућности за запослење у различитим домаћим и светским престижним фирмама, што потврђују наши бивши студенти.
* Зато што оспособљавамо студенте за критичко размишљање и решавање инжењерских изазова.
Детаљније информације о упису студената за студијски програм Електроенергетика: http://www.ftn.kg.ac.rs/studije/programi/zastoelen

EE: Колико су практични проблеми заступљени у току студирања на енергетици?
- На вишим годинама студија, бирањем изборних предмета, студенти се одлучују којим подобластима желе да се баве: електроенергетским системима или индустријском електроенергетиком. У групи изборних предмета се налази више практикума где се студенти кроз решавање практичних проблема оспособљавају за свој будући рад.
- стручна пракса се организује у сарадњи са више десетина фирми које иначе запошљавају студенте из области електроенергетике.
- кроз израду дипломских и мастер радова, студенти самостално решавају примере из праксе и упознају се са најновијим научним достигнућима ( http://www.empa.ftn.kg.ac.rs/reference/studentski-radovi-master.php).

EE: Да ли је тешко завршити енергетику?
Студије електротехнике на било ком факултету у Србији нису лаке. Према томе, и студије електроенергетике траже посвећеност студената и њихов континуирани рад током све четири године основних студија и једне године мастер студија. Основни предуслов је да студенти заволе електроенергетику као област. У томе им помажу професори и сарадници факултета на коме је врло изражена континуална комуникација са студентима: на предавањима, вежбама у лабораторији. Предност Факултета техничких наука у Чачку је што се на вишим годинама ради са мањим групама. Консултације се организују током целог семестра. Платформа Moodle се користи више од 10 година. Сви научно-стручни и стручно апликативни предмети (24 курса) су подржани овом платформом ( https://eucenje.ftn.kg.ac.rs/course/index.php?categoryid=11). У последње две школске године уведене су и on line консултације, врло посећене од студената, поготову током испитних рокова. Све наведено омогућава студентима да студије електроенергетике квалитетно и без превеликих тешкоћа успешно заврше.

EE: Каква је перспектива колега које заврше енергетику?
Свршени студенти електроенергетике у данашње време лако долазе до запослења. Ова струка је тражена, што потврђују конкурси који се непрекидно објављују. На факултету техничких наука у Чачку су акредитоване и докторске студије, тако да се студентима омогућава образовање на сва 3 нивоа студија
Дипломирани електроенергетичари своју перспективу и професионални рад могу потражити у свим системима, фирмама и институцијама које се баве производњом, преносом, дистрибуцијом и коришћењем електричне енергије.
Катедра за електроенергетику на ФТН Чачак прати професионални развој својих дипломираних студената. Нпр. студенти који су своје дипломске и мастер радове радили у оквиру лабораторије за Електричне машине, погоне и аутоматику су се сви запослили и њихово професионално напредовање се може пратити преко професионалне друштвене мреже Linkedin. ( http://www.empa.ftn.kg.ac.rs/laboratorija/alumin.php).

Проф. др. Андрија Сарић (2010):

Тренутно у свету електроенергетика доживљава праву експанзију и ренесансу, после низа година када се чинило да су њени потенцијали за даљи развој и истраживање прилично исцрпљени. По мом мишљењу, томе су највише допринела три фактора. Први разлог је значајно смањење постојећих светских резерви фосилних горива, што доводи до интензивног развоја нових технологија обновљивих извора електричне енергије. На тај процес значајно утичу еколошки захтеви, како би потребна производња електричне енергије била одржива са становишта будућих генерација.
Други разлог је структурна реорганизација електропривреде, што доводи до велике конкуренције, рационалнијег коришћења глобализације производње електричне енергије. И, коначно, трећи битан разлог је уводјење нових технологија (телекомуникационих, мерних, рачунарских и других) у електроенергетику, сто ствара нове изазове у пројектовању, експлоатацији и управљању електроенергетских уредјаја и система. Набројани фактори ће све више долазити до изражаја у будућности, што ће значајно повећати ниво истраживања у електронергетици, отворити нова радна места и учинити електроенеретику једном од најважнијих научних и индустријских области.
Овај процес је већ почео, како у Европи, тако и у другим деловима света. У таквој ситуацији млади људи жељни нових знања, искустава и изазова су добро дошли у свет електроенергетике. Свакако да ће ова област у будућности бити основ модерног света.