elektroenergetika
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
ВЕСТИ

ФИРМЕ
БАЗА ЕЕ

ЕЕ БЛОГ
ДОГАЂАЈИ

ФАКУЛТЕТИ
КЊИГЕ

ЧАСОПИСИ
ПОСЛОВИ

ЛИНКОВИ
СИСТЕМИ

ИСТОРИЈАТ


ПРОЈЕКАТ: БУДИ СТУДЕНТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКЕ

Web Analytics

ФТН К.МИТРОВИЦА

Проф. др. Слободан Бјелић (2010):

EE: Зашто је добро студирати енергетику?

 Инжењери енергетике су дужни да науче и моћи ће да користе постојеће методе за мерење и оцену енергетских и осталих природних ресурса и да стекну нова знања о интеракцији човека и природе, морају да сазнају да је већина техничких и технолошких достигнућа у епохи економског развоја заснована на примени скривених, индиректних (посредних), или допунских облика енергије. Резерве енергије су све оскудније и многа техницка достигнућа се све мање користе и отказују а усмереност ка економском расту се одбацује.

У економском смислу ефикасност се мора рачунати као однос енергије уложене у производњу према свим енергетским губицима, уз обухватање коначне енергетске вредности купљених роба и услуга. Студенти који се припремају да постану инжењери морају да схвате да постоје разлике у квалитету енергије. Мора се успоставити јединствена база/основа и метода за мерење различитих облика енергије и издвајање фактора квалитета који одређују њихову реалну цену са аспекта подршке одређеном нивоу развоја економије и трошења природних ресурса.

Енергија је основ, извор и средство управљања свим природним процесима, основ културе и свих људских делатности. Ову просту истину, одувек познату научним радницима и инжењерима обично испустају из вида аутори многих студијских програма у образовању. Ако су енергетски извори богати развија се и економија а са њом расту знања и потребе људи. Ако експлоатацију енергетских извора прати повећани интензитет развоја опреме формира се стабилни модел хуманих активности, вредновања и потреба. 

         На који начин стећи знања у референтним студијским програмима у образовању о улози енергије у управљању  сопственим животом, економијом, међународним односима, животним нормама и вредновању културе. Да би се стекла знања о вишеструкој улози енергије потребно је у првом реду прихватити да је човечанство било и остало део природе што многи савременици почињу да заборављају и људе посматрају само као средство и предмет манипулисања. друго, потребан је научни савремени приступ који ће објаснити многе интеракције и процесе који произилазе из промена енергетске основе друштва (принцип дијагностике). И треће треба се ослободити предвиђања и оцене о томе какве ће тенденције стварно постојати и за које се од њих може очекивати да ће бити позитивне (исправно применити принцип прогностике).

            У етапи ретроспекције изучио би се развој енергетике до сада уз научну констатацију о променама стања. Кроз принцип дијагностике одредило би се стање свих система у енергетици и њихово деловање – функције а у етапи прогностике само оквирне процене и тенденције промена стања свих система у следећим периодима на основу већ утврђених закона о променама стања.

            Садржај свих данашњих прогноза о будућем развоју људског друштва одређени су законима о енергији. У том смислу, како се буду мењала знања и модели коришћења енергије мењаће се и социјална улога становништва

Сазнања о енергији     

Трансформације енергије има неки редослед а циљ је повећање квалитета одређеног дела енергије. Истраживања  показују да је вредност корисне енергије добијена из већине извора врло мала а разлог је што скривени и затворени токови  енергије преко рачују вредности добијене енергије. Неки облици енергије имају низак ниво квалитета да би се користили за задате активности и они се могу конвертовати и користити по веома високој цени. На пример слаб ветар и геотер мални извори мале снаге дају веома малу енегију.

 Соларна енергија је велики и постојан извор живота биосфере и можда је добро да се користи само за оваккву врсту конверзије али људи о томе мало размишљају. Различите конструкције хелиотехничких уређаја засноване су на привлачењу енергетских соларних флуксева који не представљају примарну соларну енергију. Нуклеарне електране не производе корисну енергију – корисна енергија се добија у процесу трансформације. У уобичајеном значењу овог израза, производња енергије је једноставно претварање примарне енергије у облик који се може директно испоручивати.

Енергетка у политици и образовању ( INTERNET IZVORI )

Из текста у наставку види се да је у потпуности је изостављен циљ овладавања новим савременим знањима из области енергетике .

Енергетска политика Републике Србије обухвата правце и циљеве развоја међу којима нема критеријума овладавања савременим знањима из енергетике - Помиње се и сигурно и квалитетно снабдевање енергијом, дугорочни и уравнотежен развој енергетике као области привреде, подстицање конкурентности на тржишту енергије на начелима недискриминације и јасности, стварање услова за безбедан и поуздан рад и функционисање енергетских система, обезбеђење услова за унапређење енергетске ефикасности, унапређење заштите животне средине.

Према Закону о енергетици, један од главних циљева политике у области енергетике је да се обезбеди развој енергетске инфраструктуре, укључујући увођење најсавременијих технологија па се можда може наслутити да се кроз овај део циља размишља можда о знањима која ће омогућити достизање тог циља.

Енергетска ефикасност се мора посматрати мултидисциплинарно и то пре свега кроз призму животне средине, транспорта, поре ске политике ,  просторног и урбанистичког планирања. Пре свега је потребно да М инистарство Р ударства и Е нергетике обезбеди координацију између других међусекторских институција тј. повеже политике различитих сектора. Поред обезбеђивања финансијских средстава и људи са знањем , како би спровела Национални програм енергетске ефикасности, потребно је усвајање плана за више различитих области . Србија има усвојен документ о стратегији смањења сиромаштва, а енергетска ефикасност би морала бити део те стратегије.

Зависност Србије од увоза енергије је умерена, око 40%, међутим, она увози више од 90% својих потреба за сировом нафтом и природним гасом и у погледу природног гаса зависи од услуга складиштења из иностранства. Приоритет у погледу енергетске сигурности обухвата изградњу подземног објекта за складиштење гаса и нових децентрализованих термалних објеката који користе домаћи угаљ, са новим технологијама сагоревања и заштите животне средине.

2007. године, инфраструктура Србије за електричну енергију је била способна да поднесе потпуно оптерећење потрошње у земљи и да обезбеди поуздан пренос електричне енергије. Коришћење термоелектрана (TЕ) с е побољшало како би задовољило растућу тражњу и обезбедили резервни капацитета из акумулационих језера која припадају хидроелектранама (ХЕ).

Међутим, недовољно одржавање и улагања у објекте и инсталације и у знање су дове ли до погоршања инфраструктуре. Уколико настане ситуација у којој не буду могли да се користе било даљинског грејање било мрежа гаса, електроенергетски систем не би имао резервне капацитете како би попунио недостатак снабдевања енергијом.

Свеукупно, зависност Србије од увоза треба да остане на нивоу ко га прате ефикасне мере енергетске сигурности и енергетске ефикасности како би се ограничили ризици. Н едавни ток догађаја и споразум са Гаспромом о продаји средстава и инфраструктуре Србије у области нафте и гаса није био добар потез . У одсуству знања и јаких регул а тив - них структура, вероватноћа да једна компанија – из стране земље – може да контролише највећи део средстава у области нафте, гаса или електричне енергије на тржишту, смањује вероватноћу приступа политици у области енергетике заснованог на тржишту.

EE: Kаква је перспектива колега које заврше енергетику?


Перспектива у смислу yапослења у јавном сектору зависна је од енергетске политике двају супјекта:
- енергетске (и рударства) политике РС и
- енергетске политике локалних власти на Косову и Метохији.
Песрпектива у приватном сектору нема реалне показатеље.
Мозда део одговора треба наци у делу текста на крају одговора на прво питање,тј. колико је РС стало до очувања тог дела своје територије и улагања у ресурсе енергетике и рударства и очување инфраструктурних мреза перспектива ће бити већа.