elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT


Ako vam je potreban elektroinženjer sa smera energetika, oglas za posao možete postaviti ovde.
EE POSLOVI EE E SLEDEĆA >

22.06.2024 - ABB Beograd
Sales Support Specialist - Technical Sales Support

21.06.2024 - Siemens Energy Beograd
Lead Electrical Engineer

20.06.2024 - Mott MacDonald Beograd
HVDC Control & Protection Engineer

12.06.2024 - C.E.S. Engineering Beograd
Electrical Engineer

12.06.2024 - Green Energy 360 Beograd
Elektroprojektant solarnih elektrana

28.06.2024 - Teleart Solutions Beograd
Inženjer elektrotehnike - smer energetika

13.06.2024 - DC Energocoop Beograd
Diplomirani elektroinženjer - energetičar

EEEEEE SLEDEĆA >

Prikaz 1 do 7 od ukupno 3666 poslova
Web Analytics

19.06.2024 - Structura Concept Beograd - Projektant elektroinstalacija, Koordinator projekata izgradnje elektroinstalacija

Structura Concept d.o.o. Beograd

Projektant elektroinstalacija

Uslovi:
1) VII stepen stručne spreme – elektrotehnički fakultet;
2) radno iskustvo – minimum 3 godine rada na poslovima projektovanja LV i ELV elektroinstalacija;
3) posedovanje licence odgovornog projektanta elektroinstalacija (Licenca 350/353) – Odgovorni projektant elektorenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona/Odgovorni projektant telekomunikacionih mreža i sistema)
4) posebna znanja i veštine – aktivno znanje engleskog jezika, visoka informatička pismenost (AutoCAD, MS Office, specijalistički softveri za proračune iz predmetnih oblasti, prednost: Revit, iskustvo u BIM tehnologijama);
5) vozačka dozvola B kategorije - postoji potreba za terenskim radom i/ili putovanjem;
6) temeljnost, sistematičnost i analitičnost u radu, smisao za detalje, usmerenost na postizanje rezultata, sposobnost za brzo usvajanje novih znanja i veština, posvećenost poslu i Društvu;
7) razvoj koncepta na osnovu zahteva projekta;
8) broj izvršilaca - 1.

Opis poslova i radnih zadataka:
· izrada projektne dokumentacije za elektroinstalacije jake i slabe struje;
· prikupljanje podataka relevantnih za izradu projetno-tehničke deokumentacije;
· učešće i saradnja sa odgovornim projektantima i ostalim projektantima u izradi glavnih projekata objekata;
· Izrada pratećih proračuna i predračuna za elektroinstalacije;
· osvajanje i primena novih tehnologija, tipova opreme, materijala i postupaka;
· informisanje odgovornog projektanta i ostalih projektanata o toku i dinamici projekta;
· projektovanje u skladu sa propisima iz relevantnih oblasti, u skladu sa zakonom o planiranju i izgradnji, zakonom o zaštiti od požara, zaštita na radu;
· primena relevantnih procedura koje se odnose na sisteme kvaliteta, životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu, predlaganje korektivnih i preventivnih mera i mera poboljšavanja u IMS;
· sprovođenje ovlašćenja i odgovornosti u skladu sa zakonom i etičkim standardima;
· po potrebi koristi službeno vozilo;
· pridržava se mera BZR i PPZ;
· radi na profesionalnom usavršavanju;
· izvršava i sve druge radne zadatake iz opisanog opsega posla po nalogu neposrednog rukovodioca.

Za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu.

Nudimo Vam dinamičan posao, sve uslove neophodne za nesmetano obavljanje poslovnih aktivnosti, rad i sticanje iskustva na raznovrsnim i izazovnim projektima, rad u stručnom i kooperativnom timu, šansu za dalje interno i eksterno usavršavanje kroz posao, ali i posete stručnim sajmovima, pohađanje kurseva (usavršavanje kroz teoriju i praksu) i adekvatnu zaradu u skladu sa Vašim iskustvom i zalaganjem.Koordinator projekata izgradnje elektroinstalacija

Zahtevi za radno mesto

školska sprema: VSS/VII–1 elektrotehnički fakultet;
radno iskustvo: 5 godina rada u struci na poslovima izgradnje elektroinstalacija;
Posebna znanja i veštine:
visok nivo organizacije;
sposobnost brzog uočavanja,
temeljnost u radu i smisao za detalje;
intuitivno razmišljanje;
dobra koordinacija i sposobnost rada u timovima;
upornost, postavljanje visokih ciljeva, samopouzdanje;
moć kontrole rada drugih;
dobre komunikativne sposobnosti;
visoka informatička pismenost;
usmerenost na postizanje rezultata;
sposobnost za brzo usvajanje novih znanja i veština;
motivisanost za permanentno usavršavanje;
aktivno znanje engleskog jezika;
vozačka dozvola (B).
Osnovni zadatak radnog mesta:

Koordinator projekata izgradnje elektroinstalacija je zadužen za sve aktivnosti u toku realizacije projekta izgradnje objekta – za sve aktivne projekte izgradnje svih vrsta elektro instalacija. On planira projekat izgradnje elektro instalacija (zajedno sa rukovodiocem radova na izgradnji objekta), propisuje pravila rada u skladu sa relevantnim procedurama, određuje rokove, raspored obavljanja poslova i kontroliše rad izvršilaca. Koordinator projekata izgradnje elektro instalacija svoj svoj rad obavlja u poslovnim prostorijama firme (sastavljanje plana realizacije projekta izgradnje elektro instalacija, raspoređivanje zaduženja rukovodiocima radova na izgradnji objekata, planiranje budžeta projekata izgradnje elektro instalacija), prostorijama na mestima izgradnje objekata i samim objektima (koordinacija izvršenja zadataka, kontrola rezultata rada i realizacije projekata izgradnje elektro instalacija, ispravljanje nepravilnosti u toku realizacije projekata izgradnje elektro instalacija), kao i na sastancima kako bi se stvorili što bolji uslovi za realizaciju projekata izgradnje. Koordinator projekata izgradnje elektro instalacija redovno izveštava Tehničkog direktora i Direktora o rezultatima napred navedenih aktivnosti.

Ovlašćenja i odgovornosti:
1) poznaje sadržaj ugovora i ponuda za svako aktivno gradilište;
2) obilazi svako aktivno gradilište najmanje jedan put nedeljno, kontroliše da li se izvođenje instalacija vrši prema projektu i blagovremeno preduzima mera u slučaju odstupanja izvođenja radova;
3) kontroliše i proverava kvalitet izvođenja svih vrsta radova i primenu propisa, standarda i tehničkih normativa;
4) razgovara sa svakim od rukovodilaca radova na gradilištu o svim trenutnim i planiranim radovima, o kvalitetu rada podizvođača (u skladu sa ček listama za kontrolu kvaliteta izvedenih radova) i tehničkim pitanjima – dinamici izvođenja radova i analizama planiranog i realnog trajanja aktivnosti (neophodna je realna slika radi realnog sagledavanja i procene trajanja budućih aktivnosti koje predstavljaju osnov za ugovaranje poslova);
5) uključuje se u rešavanje problema u slučajevima kada postoje neusaglašenosti u tumačenjima realizovanih pozicija;
6) proverava da li postoje dokazi o kvalitetu materijala, opreme i instalacija koji se ugrađuju ili postavljaju u objekat i da li postoji dokumentacija kojom se dokazuje njihov kvalitet (atest, sertifikat, izveštaj o ispitivanju i dr.);
7) kontroliše i proverava vođenje i popunjavanje ček lista i izveštaja za kontrolu kvaliteta izvedenih radova elektro instalacija;
8) daje potrebna uputstva izvođačima radova u slučaju odstupanja izvedenih radova od projekta i pomaže u rešavanju tehničkih pitanja, pitanja poštovanja zakonske regulative i poštovanja propisanih procedura;
9) redovno prati dinamiku gradnje elektro instalacija i usklađenosti sa ugovorenim rokovima, sačinjava i redovno ažurira preglednu tabelu za svako od gradilišta u koju unosi osnovne informacije po kolonama (ugovor, ponuda, procenat izvršenja radova, otvorena pitanja koja je potrebno hitno rešiti, angažovani podizvođači i trajanje njihovog angažmana na predmetnom gradilištu (i posebna analiza stalnih izvođača kako bismo sagledali kapacitet i zauzetost);
10) u cilju poštovanja zadatih rokova i normativa kvaliteta sarađuje sa Projektantom i Rukovodiocem radova na gradilištu radi obezbeđenja pravilne realizacije projektantskog koncepta objekta, koordinacije i usaglašavanja odstupanja od projektovanih rešenja, rešavanja detalja koji nisu obuhvaćeni projektom - predlaganja rešenja i koordinacije tokom rešavanja detalja ili pak propisivanja nove tehnologije izvođenja određenih pozicija radova koja odstupa od projektovanog rešenja i pripreme projekta izvedenog objekta;
11) sarađuje sa Tehničkom pripremom izgradnje objekta u cilju blagovremene podrške u realizaciji projekta izgradnje objekta;
12) tokom obilaska gradilišta komunicira sa klijentima radi prikupljanja informacija o njihovom zadovoljstvu i definisanja potrebe za poboljšanjima u realizaciji poslovnih aktivnosti;
13) sačinjava Nedeljni izveštaj sa osvrtom na sva gradilišta i u istom ističe dobre i loše detalje u vezi sa svakim od njih, pretnje i predloge za njihovo rešavanje, analizu kvaliteta rada, analizu ostvarivanja rokova, analiza uspešnosti u realizaciji posla, preporuke za primenu stimulativnih i/ili kaznenih mera u odnosu na izvođače radova (u skladu sa Ugovorom);
14) održava obavezne nedeljne sastanke sa podizvođačima i ostalim učesnicima u projektu (odgovorno lice za bezbednost i zdravlje na radu, nadzorni organ i drugi), za svaki projekat posebno, u cilju boljeg sagledavanja toka projekta i probleme koji su najčešće povezani sa dobrom/lošom komunikacijom;
15) redovno upisuje, unosite i arhivira u odgovarajući registrator sve bitne pojedinosti za svako gradilište u cilju lakšeg uvida u detalje i praćenja – ovi registratori treba da budu dostupni Tehničkom direktoru i Direktoru;
16) osigurava da aktivnosti izgradnje objekata budu usaglašene sa procedurama Integrisanog sistema menadžmenta koje sadrže ovlašćenja i odgovornosti za kvalitet, zaštitu životne sredine, bezbednost i zdravlje na radu i društvenu odgovornost;
17) definiše predloge za unapređenje poslovanja firme, organizaciju poslova, internu i eksternu komunikaciju sa svim zainteresovanim stranama i inovacije;
18) doprinosi sprovođenju poslovne politike i strategije u skladu sa zakonom i etičkim standardima

Nadređena radna mesta: Tehnički direktor
Podređena radna mesta: Nema

Komunikacija i saradnja; Interno:
Tehnički direktor, Rukovodilac radova na gradilištu, Rukovodilac tehničke pripreme, Menadžer poslova projektovanja, Odgovorni projektant

Komunikacija i saradnja; Eksterno:
Komunikacija i saradnja u oblasti elektro instalacija sa investitorima, isporučiocima i kooperantima, poslovnim partnerima i investitorima, predstavnicima društvenih institucija.

Odgovornost za kvalitet, zaštitu životne sredine i bezbednost i zdravlje na radu

U skladu sa dokumentacijom Integrisanog sistema menadžmenta i Aktom o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini.
Prava i odgovornosti iz radnog odnosa.
U skladu sa Ugovorom o radu i pratećim aneksima.
Sajt EE postoji od 2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Povezani poslovi :

19.06.2024 Structura Concept Beograd
Projektant elektroinstalacija, Koordinator projekata izgradnje elektroinstalacija
27.12.2023 Introba Beograd, Šabac
Junior Electrical Design Engineer
25.10.2023 Structura Concept Beograd
Koordinator projekata izgradnje elektroinstalacija
20.09.2023 Structura Concept Beograd
Koordinator projekata izgradnje elektroinstalacija
30.08.2023 Introba Beograd
Senior Electrical Design Engineer, Intermediate Electrical Design Engineer
17.08.2023 Structura Concept Beograd
Koordinator projekata izgradnje elektroinstalacija
05.07.2023 Mott MacDonald Beograd
Senior Power Systems Engineer, Electrical Engineer - Secondary design
07.06.2023 Marwin Solar Niš
Electrical Engineer - Solar Power Industry
21.05.2023 Mott MacDonald Beograd
Principal Power System Studies Engineer, Senior Power Systems Engineer, Senior Electrical Engineer, Electrical Engineer - Secondary design

NEW WEBSITE ABOUT POWER SYSTEMS
NEWS, EVENTS, BOOKS, BLOG, UNIVERSITIES elektroenergetika