elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT
KNJIGE NA SRPSKOM EEE EEE SLEDEĆA >


L. Strezoski - MODELOVANJE I FUNDAMENTALNI PRORAČUNI AKTIVNIH DISTRIBUTIVNIH MREŽA

V. Mijailović, J. Nahman - Razvodna postrojenja

M . Đurić - RELEJNA ZAŠTITA

M . Ćalović, A.Sarić - EKSPLOATACIJA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA U USLOVIMA SLOBODNOG TRŽIŠTA

S. Vukosavić - Digitalno upravljanje električnim pogonima

Ž. Đurišić - VJETROELEKTRANE

A. Savić, D. Šošić - METODE OPTIMIZACIJE - primena u elektroenergetici

S. Vukosavić - Električne mašine

J. Mikulović, Ž. Đurišić - SOLARNA ENERGETIKA

M. Kostić - Teorija i praksa projektovanja električnih instalacija

EEEEEE SLEDEĆA >

Prikaz 1 do 10 od ukupno 74 knjiga na srpskomWeb Analytics


Najtraženije: Postrojenja, Relej, Instalacije, Sistem


S. Vukosavić - Električne mašine

KNJIGA Električne mašine autora S. Vukosavić

Izdavač: Akademska Misao
2010; Tvrd povez; ćirilica; 24 cm; 595 str.;Ovaj udžbenik je prilagođen studentima Elektrotehničkog fakulteta i pored gradiva koje se predaje u okviru predmeta, sadrži i materijal potreban za proširivanje znanja i primenu električnih mašina.Knjiga sadrži osnovna znanja o električnim mašinama počev od osnovne uloge i funkcije mašina, pa sve do određivanja matematičkog modela, zamenskih šema i mehaničkih karakteristika. Knjiga se bavi i elementima konstrukcije mašina, problemima zagrevanja i odovođenja toplote kao i specifičnim nesavršenostima magnetskog kola i namotaja.

1 УВОД 1
1.1 Енергетски претварачи и електричне машине 1
1.2 Значај и примена електричних машина 6
1.3 Величине и релације обртног кретања 11
1.4 Циљана знања и начин излагања 15
1.5 Приступ анализи и редослед излагања 18
2 Електромеханичко претварање енергије 27
2.1 Лоренцова сила 27
2.2 Узајамно дејство паралелних проводника 29
2.3 Електромоторна сила у покретном проводнику 30
2.4 Генераторски режим 32
2.5 елуктантни моменат 34
2.6 елуктантна сила 35
2.7 Дејство сила на проводнике у електричном пољу 36
2.8 Промена пермитивности 37
2.9 Пиезоелектрични ефекат 41
2.10 Магнетострикција 42
2.11 Претварачи са електричним спрежним пољем 43
2.12 Претварач са магнетским спрежним пољем 52
2.13 Магнетско коло 60
2.14 Губици у магнетским колима 72
2.15 Обртне електричне машине 80
2.16 Моделирање електричних машина 98
2.17 Једнострано и двострано напајани претварачи 127
2.18 Анализа магнетског поља у зазору 154
2.19 Електромоторне силе индуковане у намотајима 223
2.20 Виши хармоници 243
3 Машине за једносмерну струју 257
3.1 Конструкција и принцип рада 259
3.2 Конструкција статора 259
3.3 Машине са независном побудом 260
3.4 Струја у проводницима ротора 261
3.5 Механички комутатор 262
3.6 Намотај ротора 264
3.7 Комутација 269
3.8 Функција комутатора 272
3.9 Начин формирања намотаја ротора 273
3.10 Проблеми са комутацијом 278
3.11 еакцијаиндукта 282
3.12 Струјна и магнетска кола 284
3.13 Магнетска кола 285
3.14 Струјна кола 285
3.15 Директна и попречна оса машине 289
3.16 Електромоторна сила и моменат 292
3.17 Електромоторна сила арматурног намотаја 292
3.18 Стварање електромагнетског момента 295
3.19 Изрази за моменат и електромоторну силу 296
3.20 Математички модел машине за једносмерну струју 300
3.21 Једначина равнотеже напона у намотају побуде 301
3.22 Једначина равнотеже напона у намотају ротора 303
3.23 Промена угаоне брзине обртања 305
3.24 Математички модел 306
3.25 Модел машине са сталним магнетима 307
3.26 Графички приказ математичког модела 307
3.27 Управљање моментом 309
3.28 Заменска шема заустаљена стања 310
3.29 Механичка карактеристика 312
3.30 Стрмина карактеристике и брзина празног хода 316
3.31 Промена брзине обртања 317
3.32 Генератор за једносмерну струју 320
3.33 Напајање мотора за једносмерну струју 322
3.34 Основне карактеристике 341
3.35 Термички модел машине и интермитенција 343
3.36 Номинални флукс 348
3.37 Номинална брзина 348
3.38 Слабљење поља 349
3.39 Транзијентна карактеристика 353
3.40 Експлоатациона карактеристика 353
3.41 Губици и биланс снаге 354
3.42 Номиналне и називне величине 358
3.43 Подаци који стоје нанатписној плочици машине 358
4 Асинхроне машине 361
4.1 Елементи конструкције и принципи рада 363
4.2 Магнетско коло 364
4.3 Струјно коло 365
4.4 Кавезни и намотани ротор 367
4.5 Трофазни намотај статора 368
4.6 Обртно магнетско поље 370
4.7 Принципи развијања момента 372
4.8 Зависност момента од клизања и флукса 374
4.9 Моделирање трофазних асинхроних машина 375
4.10 Структура модела 376
4.11 Трофазне и двофазне машине 377
4.12 Кларкина трансформација 381
4.12 Двофазни еквивалент 383
4.13 Инваријантност 385
4.14 Свођење на двофазни еквивалент 390
4.15 Модел статора 392
4.16 Једначине равнотеже напона у намотајима статора 393
4.17 Моделирање роторског кавеза 394
4.18 Једначине равнотеже напона у намотају ротора 396
4.19 Матрица индуктивности 397
4.20 Флукс расипања и међусобни флукс 397
4.21 Спрега статора и ротора 399
4.22 Елементи матрице индуктивности 400
4.23 Свођење роторских величина на страну статора 401
4.24 Једначине модела 403
4.25 Недостаци модела 404
4.26 Модел машине у синхроном координатном систему 407
4.27 Паркова обртна трансформација 408
4.28 Матрица обртне трансформације 410
4.29 Трансформисање роторских величина у dq систем 411
4.30 Представљање вектора комплексним бројем 413
4.31 Матрица индуктивности у dq систему 414
4.32 Једначине равнотеже напона у dq систему 416
4.33 Једначине модела у dq систему 417
4.34 Улазна снага 419
4.35 Израз за момент 419
4.36 елативно клизање 420
4.37 Губици и механичка снага 420
4.38 ад асинхроних машина у устаљеном стању 422
4.39 Аналогија са обртним трансформатором 425
4.40 Одређивање струја и момента из заменске шеме 427
4.41 Одређивање момента у устаљеном стању 429
4.42 ад са релативним вредностима 432
4.43 Сведена вредност динамичког момента 436
4.44 Одређивање параметара заменске шеме 438
4.45 Анализа механичке карактеристике 445
4.46 ад у области малих клизања 448
4.47 ад у области великих клизања 450
4.48 Полазак мрежом напајане машине 451
4.49 Превални моменат и превално клизање 451
4.50 Клосов образац 453
4.51 Стабилна и лабилна равнотежа 454
4.52 Област трајног рада 456
4.53 Губици у асинхроним машинама и биланс снаге 457
4.54 Губици у асинхроним машинама 458
4.55 Снага обртног поља и унутрашња механичка снага 458
4.56 Веза напона и флуксева 460
4.57 Биланс снаге у моторном режиму рада 460
4.58 Промена брзине мрежом напајане машине 462
4.59 Ефекти промене амплитуде статорског напона 463
4.60 Машине са намотаним ротором 465
4.61 Промена броја полова 468
4.62 Предност и мане вишеполних машина 471
4.63 Двобрзински намотај статора 476
4.64 Ознаке за брзину и учестаност 478
4.65 Напајање из извора променљиве учестаности 479
4.66 Карактеристике извора променљиве учестаности 480
4.67 Топологија енергетског претварача 481
4.68 Импулсно ширинска модулација 481
4.69 Промена средње вредности фазног напона 482
4.70 Просто периодична промена напона 483
4.71 Импулсна природа напона 484
4.72 Валовитост струје код импулсног начина напајања 486
4.73 Фреквенцијски регулисане машине 488
4.74 Слабљење поља 490
4.75 Експлоатационе и транзијентне карактеристике 492
4.76 Граничне вредности величина у трајном раду 493
4.77 Конструкција асинхроних машина 498
5 Синхроне машине 503
5.1 Елементи конструкције и принципи рада 504
5.2 Намотаји статора 504
5.3 Обртно поље 505
5.4 Флукс побуде 508
5.5 Конструкција синхроних машина 511
5.6 Магнетско коло статора 511
5.7 Конструкција ротора 513
5.8 Напајање побудног намотаја са стране статора 514
5.9 Напајање побуде помоћу обртног трансформатора 515
5.10 отор са сталним магнетима 516
5.11 Основне карактеристике сталних магнета 518
5.12 Магнетска кола са сталним магнетима 520
5.13 Утицај начина уградње магнета на параметре машине 521
5.14 Утицај начина уградње магнета на карактеристике 523
5.15 Моделирање синхроних машина 524
5.16 Магнето побудна сила статора 525
5.17 Двофазни еквивалент 527
5.18 Кларкина 3Ф/2Ф трансформација 528
5.19 Матрица индуктивности и равнотежа напона 531
5.20 Обртна трансформација 532
5.21 Матрица индуктивности 534
5.22 Приказивање вектора комплексним бројем 536
5.23 Једначине равнотеже напона 536
5.24 Модел електричног подсистема из отропне машине 538
5.25 Моменат изотропне синхроне машине 540
5.26 Синхроне машине са анизотропним ротором 541
5.27 елуктантни момент 543
5.28 елуктантн имотор 544
5.29 Анализа рада синхроне машине устаљеном стању 546
5.30 Једначине равнотеже напона у устаљеном стању 546
5.31 Заменска шема 548
5.32 Вршне иефективне вредности струја и напона 549
5.33 Фазорски дијаграм изотропне синхроне машине 551
5.34 Фазорски дијаграм анизотропне синхроне машине 555
5.35 Моменат анизотропне синхроне машине 556
5.36 Промена момента у функцији угла снаге 557
5.37 Механичка карактеристика синхроне машине 558
5.38 ад синхроне машине напајане из круте мреже 559
5.39 ад синхроног генератора у устаљеном стању 560
5.40 Временске константе електричног и механичког подсистема 565
5.41 Њихање синхроне машине 565
5.42 Пригушење осцилација LC кола 568
5.43 Пригушење осцилација синхроне машине 571
5.44 Пригушни намотај 571
5.45 Кратак спој синхоне машине 573
5.46 Одређивање струје квара коришћењем матрице L 580
5.47 Транзијентнe и субтранзијентнe појаве 583
5.48 Машине напајане из извора променљиве учестаности 584
5.49 Принципи управљања моментом 585
5.50 Топологија претварача за напајање 586
5.51 Промена струје статора 587
5.52 ад синхроне машине у области слабљења поља 589
5.53 Експлоатациона и транзијентна карактеристика 591
Литература 595