elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT
KNJIGE NA SRPSKOM EEE EEE SLEDEĆA >


L. Strezoski - MODELOVANJE I FUNDAMENTALNI PRORAČUNI AKTIVNIH DISTRIBUTIVNIH MREŽA

V. Mijailović, J. Nahman - Razvodna postrojenja

M . Đurić - RELEJNA ZAŠTITA

M . Ćalović, A.Sarić - EKSPLOATACIJA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA U USLOVIMA SLOBODNOG TRŽIŠTA

S. Vukosavić - Digitalno upravljanje električnim pogonima

Ž. Đurišić - VJETROELEKTRANE

A. Savić, D. Šošić - METODE OPTIMIZACIJE - primena u elektroenergetici

S. Vukosavić - Električne mašine

J. Mikulović, Ž. Đurišić - SOLARNA ENERGETIKA

M. Kostić - Teorija i praksa projektovanja električnih instalacija

EEEEEE SLEDEĆA >

Prikaz 1 do 10 od ukupno 74 knjiga na srpskomWeb Analytics


Najtraženije: Postrojenja, Relej, Instalacije, Sistem


V. Mijailović - DISTRIBUIRANI IZVORI I SISTEMI ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE

KNJIGA DISTRIBUIRANI IZVORI I SISTEMI ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE autora V. Mijailović

Godina izdanja: 2019
Izdavači: Akademska Misao/Academic Mind
Jezik: Srpski - Latinica
Povez: B5 tvrdi
Broj strana: 376SADRŽAJ
Predgovor.1
UVOD.1
1.1OPŠTE.1
1.2POGODNOSTI I NEDOSTACI PRIMENE DISTRIBUIRANIH IZVORA.3
1.2.1Pogodnosti primene distribuiranih izvora.3
1.2.2Tehnički nedostaci upotrebe distribuiranih izvora.4
1.3PRIKLJUČENJE DISTRIBUIRANIH RESURSANA MREŽU.6
1.3.1Opšte.6
1.3.2Integracija više tipova DG na mrežu.7
1.4PRAKTIČNA ISKUSTVA VELIKIH KORISNIKA.11
1.4.1DG u EES-u u Nemačkoj-praksa i propisi.11
1.4.2Eksploatacija DG-a u Španiji.21
1.4.3Koncept aktivne distributivne mreže u Japanu.22
LITERATURA.22
2.SOLARNI FOTONAPONSKI SISTEMI.25
2.1OPŠTE.25
2.2 FOTONAPONSKE ĆELIJE.27
2.2.1Opšte.27
2.2.2ModelidealneFN-ćelije.28
2.2.3Modelimodula i nizova.29
2.2.4Radne karakteristike FN-sistema.31
2.3SPREZANJE INVERTORA I FN-MODULA.35
2.4EFIKASNOST FN-IZVORA I REGULACIJA SNAGE.35
2.5NEUSAGLAŠENOST PARAMETARA FN-ĆELIJA.37
2.6TIPOVIFN-SISTEMA.46
2.6.1Opšte.46
2.6.2FN-sistemi kao nezavisni izvori električne energije.46
2.6.3FN-sistemi koji su integrisani na postojeću električnu mrežu.46
2.7UZEMLJENJE FN-SISTEMA.49
FN-postrojenja sa galvanski izolovanom DC-stranom od električne mreže.50
2.8PREKOSTRUJNA ZAŠTITA FN-SISTEMA.51
2.8.1Opšte.51
2.8.2Postupak izbora osigurača za zaštitu nizova modula.52
2.8.3Postupak izbora osigurača za zaštitu redno-paralelne kombinacije(grupe) modula.54
2.8.4Zaštita kabla na DC-strani invertora.54
2.8.5Zaštita kabla na AC-strani invertora.56
2.9ZAŠTITA FN-SISTEMA OD ATMOSFERSKIH PRENAPONA.57
2.9.1Opšte.57
2.9.2FN-sistemi na krovovima zgrada.57
2.9.3FN-sistemi monitirani na tlu.59
LITERATURA.59
3.MALE HIDROELEKTRANE(HE).61
3.1OPŠTE.61
3.2KLASIČNE MALE HIDROELEKTRANE.63
3.2.1Opšte.63
3.2.2Protočne male HE.64
3.2.3Male HE sa akumulacijom vode.65
3.2.4Planiranje izgradnje male HE.68
3.3OSNOVI HIDROTEHNIKE.69
3.3.1Hidraulička energija vode.69
3.3.2Gubici u cevovodu.73
3.3.3Merenje protoka.77
3.3.4Merenje pada.80
3.4HIDRAULIČKE TURBINE.81
3.4.1Opšte.81
3.4.2Akcijske turbine.82
3.4.3Reakcijske turbine.84
3.4.4Specifičan broj obrtaja turbineipovoljan broj obrtaja turbine.87
3.4.5Uređaj za podešavanje brzine obrtanja.88
3.4.6Regulacijaturbine.89
3.5GENERATORI.91
3.5.1Opšte.91
3.5.2Pobudni sistemi.92
3.5.3Regulacija napona i sinhronizacija.92
3.6UPRAVLJANJE, ZAŠTITA I MERENJE U MALOJ HE.93
3.7PRIMENA AUTOMATSKIH UREĐAJA.94
3.8OSTALA ELEKTRIČNA OPREMA.95
3.9MALE HIDROELEKTRANE SA KINETIČKIM TURBINAMA.95
3.9.1Opšte.95
3.9.2Klasifikacija kinetičkih turbina.96
3.9.3Eksploatacioni aspekti.98
LITERATURA.99
4.OSNOVI RADA VETROELEKTRANA. 101
4.1OPŠTE.101
4.2KOMPONENTE VETROELEKTRANE.104
4.2.1Opšte.104
4.2.2Lopatice rotora.104
4.2.3Kućište (gondola).105
4.2.4Prenosni mehanizam (reduktor).105
4.2.5Generatori.106
4.2.6Stub.107
4.2.7Mehanizam za zakretanje turbine.108
4.2.8Kočnice.109
4.2.9Anemometar i indikator smera vetra.109
4.2.10Sistemi za zaštitu.110
4.2.11Ostali elementi.110
4.3KLASIFIKACIJA VETROELEKTRANA.111
4.3.1Klasifikacija prema tipu ose turbine.111
4.3.2Klasifikacija prema brzini obrtanja turbine.113
4.3.2.1Opšte.113
4.3.2.2Vetroturbine stalne brzine obrtanja.113
4.3.2.3Vetroturbine promenljive brzine obrtanja.115
4.4OSNOVI KONVERZIJE ENERGIJE VETRA.117
4.4.1Opšte.117
4.4.2Energija i snaga vetra.117
4.4.3Varijacija brzine vetra sa promenom visine.124
4.4.4Procena količine proizvedene električne energije.127
Srednja brzina vetra i srednja kubna brzina vetra.127
Funkcija raspodele brzine vetra.128
Matematički modeli za analizu parametara vetra.132
4.4.5Uticaj zajedničke proizvodnje iz više vetroelektrana.134
4.4.6Kontrola snage vetroturbina.136
4.5ELEKTRIČNI ASPEKTI EKSPLOATACIJE VETROELEKTRANA.139
4.5.1Opšte.139
4.5.2Priključenje vetroelektrana na postojeću mrežu.139
4.5.3Uzemljenje vetroelektrana.141
4.5.4Gromobranska zaštita vetroelektrana.142
4.5.5Priključenje vetroelektrana na mrežu144
4.5.6Kvalitet električne energije.144
4.5.7Relejna zaštita vetroelektrana.147
4.5.8Ostrvski rad i samopobuđivanje indukcionih generatora.149
4.5.9Zaštita poveznih elemenata.150
4.6ODRŽAVANJE, POUZDANOST I EKONOMIČNOST VETROELEKTRANA. 151
4.6.1Opšte.151
4.6.2Održavanje vetroelektrana.152
4.6.3Pouzdanost vetroelektrana.153
4.6.4Ekonomičnost rada vetroelektrana.153
LITERATURA.158
5.KOGENERACIONA POSTROJENJA.159
5.1OPŠTE.159
5.2ELEMENTI I PODELA KOGENERACIONIH POSTROJENJA.160
5.3MOTORI SA UNUTRAŠNJIM SAGOREVANJEM.162
5.4STIRLINGOV MOTOR.164
5.5MIKROTURBINE.164
LITERATURA.168
6.GORIVNE ĆELIJE.169
6.1OPŠTE.169
6.2PRINCIP RADA.170
6.2.1Opšte.170
6.2.2Paketi gorivnih ćelija.171
6.3TIPOVI GORIVNIH ĆELIJA.172
6.4PRIMENA SISTEMA GORIVNIH ĆELIJA KAO DISTRIBUIRANIH IZVORA.174
6.4.1Opšte.174
6.4.2Gorivne ćelije priključene na mrežu.175
6.4.3Gorivne ćelije kao nezavisni izvori energije.175
6.5PROIZVODNJA VODONIKA ZA GORIVNE ĆELIJE.175
LITERATURA.177
7. SISTEMI ZA AKUMULIRANJE ENERGIJE (SAE).179
7.1OPŠTE179
7.2PARAMETRI SISTEMA ZAAKUMULIRANJE ENERGIJE.181
7.3MEHANIČKI SISTEMI ZA AKUMULIRANJE ENERGIJE.182
7.3.1Reverzibilne hidroelektrane (RHE).182
7.3.2Sistemi sa komprimovanim vazduhom(SKV).183
7.3.3Inercione mase185
7.4ELEKTROHEMIJSKI SISTEMI ZA AKUMULIRANJE ENERGIJE.188
7.4.1Opšte.188
7.4.2Olovni akumulatori.188
7.4.3Akumulatori na bazi nikla.189
7.4.4"Protočni akumulatori" (redukciono-oksidacione ili hibridne baterije).190
7.4.5Napredne tehnologije akumulatora.191
Litijum-jonski akumulatori.191
Natrijum-sulfidni akumulatori.191
7.5HEMIJSKI SISTEMI-SISTEMI ZA AKUMULIRANJE VODONIKA.192
7.6ELEKTRIČNI SISTEMI ZAAKUMULIRANJE ENERGIJE.193
7.6.1Ultra-kondenzatori.193
7.6.2Akumuliranje magnetne energije u superprovodnim sistemima.195
7.7OSTALI NAČINI SKLADIŠTENJA ENERGIJE.197
LITERATURA.197
8. PRORAČUN STRUJA KVARA UMREŽAMA SA DISTRIBUIRANIM GENERATORIMA.199
8.1OPŠTE.199
8.2MODELI INDUKCIONIH GENERATORA.200
8.2.1Opšte.200
8.2.2Model indukcionog generatora sa kaveznim rotorom (Tip 1).201
Trofazni kratki spoj na krajevima generatora201
Nesimetrični kvar na krajevima generatora.205
8.2.3Model indukcionog generatora sa namotanim rotorom (Tip 2).205
8.2.4Model dvostrano napajanog indukcionog generatora (Tip 3).207
8.2.5Model indukcionog generatora sa punoupravljivim energetskim pretvaračem (Tip 4).210
8.3MODELI SINHRONIH GENERATORA.212
8.3.1Opšte.212
8.3.2Trofazni kratki spoj na krajevima generatora.213
8.3.3Trofazni kratki spoj u radijalno napajanoj mreži.214
Proračun uz zanemarenje aktivnih otpornosti elemenata.214
Proračun uz obuhvatanje aktivnih otpornosti elemenata.216
8.3.4Modelovanje sinhronog generatora tokom nesimetričnih kvarova.217
Impedanse direktnogi inverznog redosleda.217
Impedansa nultog redosleda.217
LITERATURA.231
9.REGULACIJA NAPONA U MREŽAMA SA PRIKLJUČENIM DISTRIBUIRANIM GENERATORIMA.233
9.1OPŠTE.233
9.2DOSADAŠNJA PRAKSA I TRENDOVI.235
9.3UTICAJ DG-a NA VREDNOST NAPONA.236
9.4ODREĐIVANJE MAKSIMALNE SNAGE PRIKLJUČENIH DG-a.236
9.4.1Opšte.236
9.4.2Pojava preopterećenja na radijalno napajanom distributivnom izvodu.237
Određivanje maksimalne snage DG-a uz uvažavanje tokova samo aktivnih snaga.237
Određivanje maksimalne snage DG-a uz uvažavanje tokova aktivnih i reaktivnih snaga.241
9.4.3Pojava preopterećenja za slučaj redundantnosti i rada u petljastoj konfiguraciji.242
9.4.4Proračun uticaja DG-a na vrednost napona.243
9.5KONTROLA NAPONA UDISTRIBUTIVNIM SISTEMIMA.255
9.5.1Opšte.255
9.5.2Promena napona zbog priključenja DG-a.255
9.5.3Kontrola napona primenom naponskih regulatora.258
9.6PRORAČUN PADA NAPONA KADA JE JEDAN DG PRIKLJUČEN NA IZVOD.260
9.7SNIŽENJE PRENAPONA KOJI SU POSLEDICA PRIKLJUČENIH DG-A.265
9.8REGULACIJA NAPONA U DISTRIBUTIVNOJ MREŽI JAPANA.267
9.8.1Opšte.267
9.8.2 Kooperativna kontrola.268
9.8.3Nezavisna kontrola.268
Princip regulacije napona269
9.9DINAMIČKA KONTROLA NAPONA.270
9.10KOORDINISANE METODE ZAKONTROLU NAPONA.270
9.11EVROPSKA PRAKSA I KONCEPT "INTELIGENTNIH ČVOROVA".272
9.12REGULACIJA NAPONA NA IZVODIMA SA DG I NJIHOV UTICAJ NA VISINU GUBITAKA.274
9.13MINIMIZACIJA GUBITAKA.276
LITERATURA.277
10.UTICAJ DISTRIBUIRANIH GENERATORANA RAD RELEJNE ZAŠTITE.279
10.1OPŠTE279
10.2PROMENA DOSEGA RELEJA.279
10.3NEPOTREBNO ISKLJUČENJE (PROBLEM SELEKTIVNOSTI).281
10.4GUBITAK KOORDINACIJE IZMEĐU UKLOPKINA GLAVNOM IZVODU I OSIGURAČA NA OGRANCIMA.283
Koordinacija uklopki i osigurača u pasivnoj mreži.283
Koordinacija uklopki i osigurača u mreži sa priključenim DG-om.284
10.5NEPLANSKI OSTRVSKI RAD.286
10.6POVEZIVANJE DELOVA MREŽE KOJI NISU U SINHRONIZMU.286
10.7POREMEĆAJ U RADU SISTEMAAUTOMATSKOG PONOVNOG UKLJUČENJA287
LITERATURA.287
11. RELEJNA ZAŠTITADISTRIBUIRANIH GENERATORA.289
11.1OPŠTE.289
11.2ZAŠTITA DG-a U PLANSKOM OSTRVSKOM REŽIMU RADA .292
11.2.1Zaštita pojedinačnih DG-a.292
11.2.2Zaštita više DG-a u paralelnom radu na izolovanu mrežu.293
11.3ZAŠTITA DG-a PRIKLJUČENIHNA DISTRIBUTIVNU MREŽU.294
11.4ZAŠTITA OD NEPLANSKOG OSTRVSKOG RADA DG-a294
11.4.1Opšte.294
11.4.2Pasivne metode za detektovanje ostrvskog rada.295
11.4.3Aktivne metode za detektovanje ostrvskog rada.298
11.4.4Eksterne metode za detektovanje ostrvskog rada.299
11.5SVETSKA PRAKSA I TRENDOVI299
11.5.1Opšte.299
11.5.2Mere u okviru prve strategije.300
11.5.2.1Ograničavanje generisane snage DG-asaglasno zahtevanoj vrednosti napona u tački priključenja.300
11.5.2.2Određivanje optimalne snage i tačke priključenja DG-a.300
11.5.2.3Isključenje DG-a sa mreže kada se kvar dogodi.301
11.5.2.4OstanakDG-a u pogonu kada se kvar dogodi.301
11.5.3Mere u okviru druge strategije.304
11.5.3.1Zaštita DG-a priključenih preko uređaja energetske elektronike.304
11.5.3.2Distantna zaštita uz korišćenje sistema komunikacije.304
11.5.3.3Diferencijalna zaštita uz korišćenje sistema komunikacije.305
11.5.3.4Korišćenje adaptivne relejne zaštite.305
11.5.3.5Zaštita bazirana na merenju napona.306
11.5.3.6Zaštita bazirana na korišćenju simetričnih komponenti.307
11.5.3.7Zaštita sa kompenzacijom struje kvara.307
11.5.3.8Korišćenje "pametne" zaštite.307
11.5.3.9Primena sinhrofazorskih merenja.308
11.5.3.10Korišćenje elemenata za ograničenje struje kvara.309
LITERATURA.309
12. UTICAJ DISTRIBUIRANIH GENERATORA NA KVALITET ELEKTRIČNE ENERGIJE.311
12.1OPŠTE311
12.2POREMEĆAJI KOJI UTIČU NA KVALITET ELEKTRIČNE ENERGIJE.312
12.2.1Opšte.312
12.2.2Tranzijentne (prelazne) promene.313
12.2.3Naponski propadi i naponski udari.314
12.2.4Prenaponi i podnaponi.315
12.2.5Prekidi.315
12.2.6Pojava viših harmonika.315
12.2.7"Urezivanje"napona.316
12.2.8Fluktuacije napona (flikeri).317
12.2.9Električni šum.318
12.3REZONANSA I FEROREZONANSA.319
12.3.1Opšte.319
12.3.2Rezonansa tokom ostrvskog rada.319
12.3.3Ferorezonansa.322
12.4MERE ZA POBOLJŠANJE KVALITETAELEKTRIČNE ENERGIJE.323
12.4.1Opšte.323
12.4.2Alternativni načini napajanja električnom energijom.323
12.4.3Načini za poboljšanje kvaliteta električne energije.324
12.5UTICAJ INTEGRACIJE DISTRIBUIRANIH GENERATORA.326
12.5.1Opšte.326
12.5.2DG koji služe kao klasično rezervno napajanje326
12.5.3DG koji služe za rezervno napajanje osetljivih potrošača.326
12.5.4DG koji služe za osnovno napajanje prioritetnih potrošača.327
12.5.5DG koji mogu da rade u oba režima.327
12.5.6DG sa fotonaponskim nizovima.328
12.5.7DG sa vetroturbinom.328
12.5.8DG vezani preko dualnih jss-veza.329
12.6ZAHTEVI INTEGRACIJE DR-a.330
LITERATURA.331
13. DISTRIBUIRANI RESURSI I MREŽA BUDUĆNOSTI333
13.1OPŠTE.333
13.2PAMETNE MREŽE.333
13.2.1Opšte.333
13.2.2Praćenje odziva potrošnje.335
13.2.3Napredna merna infrastruktura (NMI).335
13.2.4Pametna brojila.336
13.2.5Električna vozila.337
13.3ZNAČAJ AUTOMATIZACIJE DISTRIBUTIVNE MREŽE.338
13.3.1Opšte.338
13.3.2Osnovna struktura automatizovanih mreža (sistema).339
13.3.3Primeri automatizovanih funkcija u pametnoj mreži.340
13.4VIRTUELNE ELEKTRANE.342
13.5MIKROMREŽE344
13.5.1Opšte.344
13.5.2Koncepti razvoja mikromreža.345
13.5.3Tipična konfiguracija mikromreže.345
13.5.4Načini upravljanja mikromrežom u pojedinim režimima rada.347
13.6STANDARDNI TEST-SISTEMI DISTRIBUTIVNIH MREŽA.348
13.6.1Standardni test-sistem SN-mreže koji je usvojila CIGRE.348
13.6.2Standardni test-sistem NN-mreže koji je usvojila CIGRE.350
13.7MODELOVANJE OPTEREĆENJA (POTROŠNJE).352
13.7.1Opšte.352
13.7.2Statički modeli opterećenja.352
13.7.2.1Eksponencijalni model.352
13.7.2.2Polinomni (ZIP) model.353
13.7.3Dinamički modeli opterećenja.354
LITERATURA.355
14.IZBOR NAČINA UZEMLJENJA DISTRIBUIRANIH IZVORA.357
14.1OPŠTE.357
14.2SPREGE ENERGETSKIH TRANSFORMATORANAČINI UZEMLJENJA NEUTRALNE TAČKE.358
14.3.1Opšte.364
14.3.2Mreža sa izolovanom neutralnom tačkom.365
14.3.3Mreža sa rezonantnim uzemljenjem neutralne tačke.371
14.3.4Mreže uzemljene preko niskoomske impedanse.373
14.3.5Kombinovana metoda uzemljenja.374
LITERATURA.375