elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT
KNJIGE NA SRPSKOM EEE EEE SLEDEĆA >


L. Strezoski - MODELOVANJE I FUNDAMENTALNI PRORAČUNI AKTIVNIH DISTRIBUTIVNIH MREŽA

V. Mijailović, J. Nahman - Razvodna postrojenja

M . Đurić - RELEJNA ZAŠTITA

M . Ćalović, A.Sarić - EKSPLOATACIJA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA U USLOVIMA SLOBODNOG TRŽIŠTA

S. Vukosavić - Digitalno upravljanje električnim pogonima

Ž. Đurišić - VJETROELEKTRANE

A. Savić, D. Šošić - METODE OPTIMIZACIJE - primena u elektroenergetici

S. Vukosavić - Električne mašine

J. Mikulović, Ž. Đurišić - SOLARNA ENERGETIKA

M. Kostić - Teorija i praksa projektovanja električnih instalacija

EEEEEE SLEDEĆA >

Prikaz 1 do 10 od ukupno 74 knjiga na srpskomWeb Analytics


Najtraženije: Postrojenja, Relej, Instalacije, Sistem


M. Đurić, Ž. Đurišić - Elektrane

KNJIGA Elektrane autora Milenko Đurić, Željko Đurišić, Aleksandar Čukarić, Veselin Ilić

Godina: 2014.
Br.strana: 239
Povez: tvrd
Format: B-5
Fotografije: crno beleU knjizi su obrađene elektrane svih postojećih vrsta. Knjiga je namenjena studentima i inženjerima elektroenergetike. Potencijalni čitaoci najlakše će proceniti korist od ove knjige ako se upoznaju sa njenim sadržajem.

SADRŽAJ:
UVOD I-1

1 HIDROELEKTRANE 1

11 Hidraulička energija vode 1
12 Hidraulička snaga rečnog toka 4
13 Jedinični rad i snaga turbine 5
14 Specifični broj obrtaja turbine 8
15 Povoljan broj obrtaja hidrauličke turbine 8
16 Vrste hidrauličkih turbina 9
161 Peltonova turbina 11
162 Fransisova turbina 12
163 Dijagonalne turbine 14
164 Kaplanova turbina 14
165 Cevne turbine 15
17 Kavitacija hidrauličkih reakcijskih turbina 16
18 Karakteristike vodnih turbina 18
19 Tipovi hidroelektrana 21
191 Branska hidroelektrana 21
192 Pribranske hidroelektrane 24
193 Hidroelektrane sa otvorenom derivacijom 27
194 Hidroelektrane sa derivacijom pod pritiskom 29
110 Reverzibilne i pumpno akumulacione hidroelektrane 32
111 Stepen iskorišćenja hidroelektrana 35
112 Pojedinačna snaga i broj turbina u hidroelektrani 36
113 Jednopolne šeme hidroelektrana 37
114 Tehnološka šema hidroelektrane 39
115 Pomoćna oprema i sistemi u hidroelektrani 40
1151 Obezbeđivanje sopstvene potrošnje električne energije 40
1152 Transportni uređaji 41
1153 Sistemi snabdevanja vodom za hlađenje 42
1154 Sistemi za proizvodnju vazduha pod pritiskom 42
1155 Uljni sistemi 42
1156 Sistemi za odvodnjavanje 42

2 TERMOELEKTRANE 43

21 Osnovni pojmovi termodinamike 43
211 Osnovni tipovi termodinamičkih procesa idealnih gasova 46
212 Termodinamički radni ciklusi i njihov stepen iskorišćenja 50
213 Karnoov idealni termodinamički ciklus 51
214 Proces isparavanja vode – dijagram stanja vodene pare 52
215 Karnoov termodinamički ciklus sa vlažnom vodenom parom 54
216 Rankine-Klauzijusov ciklus sa vlažnom vodenom parom 55
217 Rankine-Klauzijusov ciklus sa pregrejanom vodenom parom 56
218 Rankine-Klauzijusov ciklus sa pregrevanjem i međupregrevanjem pare 60
219 Rankine-Klauzijusov ciklus sa regenerativnim zagrevanjem napojne vode 61
2110 Termodinamički ciklusi sa namenskim odvođenjem toplotne energije 64
22 Tehnološka šema termoelektrane 66
221 Skladište za ugalj sa transportnim sistemima 67
222 Mlinovi za pripremu uglja 69
223 Parni kotlovi 70
224 Sistem za otpremu šljake 73
225 Regenerativni zagrejač napojne vode 74
226 Deaerator napojne vode 75
227 Kondenzator 76
228 Postrojenje za pripremu napojne vode 76
229 Sistem vodosnabdevanja termoelektrane 77
2210 Sistemi za snabdevanje kotla vazduhom 79
2211 Uređaji za prečišćavanje dimnih gasova 81
23 Parne turbine 82
231 Jedinični rad stupnja parne turbine 84
232 Regulacija parnih turbina 89
24 Tipovi toplotnih šema termoelektrana 89
25 Sinhroni generator u termoelektrani 91
26 Generalni plan termoelektrane 92
27 Sopstvena potrošnja u termoelektrani 94
28 Stepen iskorišćenja termoelektrana 96
29 Karakteristični radni režimi termoelektrane 96
210 Nuklearne elektrane 99
2101 Osnovne tehničke karakteristike nuklearnih elektrana 105
211 Termoelektrane sa gasnim turbinama 105
2111 Gasnoturbinsko postrojenje sa rekuperativnim dogrevanjem vazduha 111
2112 Postrojenje sa gasnom turbinom sa rekuperacijom, višestepenom kompresijom i višestepenom ekspanzijom 112

3 EKONOMSKI POKAZATELJI ELEKTRANA 119

31 Dijagram opterećenja 119
32 Cena električne energije na pragu elektrane 122
33 Princip ekonomične raspodele proizvodnje između elektrana 125

4 ENERGIJA 126

41 Osnovno o izvorima i podelama energije 126
42 Ugalj 129

5 SINHRONI GENERATOR 132

51 Trofazni turbogenerator 135
52 Sinhroni hidrogenerator 143
53 Pogonska karta sinhronog generatora 149
531 Ograničenje radnih režima generatora zbog maksimalne i minimalne snage turbine 150
532 Ograničenje radnih režima generatora zbog zagrevanja statorskog namotaja 150
533 Ograničenje radnih režima generatora zbog zagrevanja pobudnog namotaja 152
534 Ograničenje radnih režima generatora zbog statičke nestabilnosti 155
535 Primer pogonske karte turbogeneratora 162
536 Primer pogonske karte hidrogeneratora 163

6 REGULACIJA BRZINE I SNAGE AGREGATA U ELEKTRANAMA 167

61 Turbinski regulator sa astatičkom karakteristikom 167
62 Turbinski regulator sa statičkom karakteristikom 170
63 Statizam turbinskih regulatora brzine 173

7 POBUDNI SISTEMI SINHRONIH GENERATORA 175

71 Elektromašinski pobudni sistemi 177
72 Elektromašinski pobudni sistem sa diodnim mostovima 180
73 Elektromašinski pobudni sistem sa tiristorskim mostovima 181
74 Elektromašinski bezkontaktni pobudni sistem sa obrtnim diodnim mostom 182
75 Statički pobudni sistem sa tiristorskim mostom 183
76 Stepen nezavisnosti pobudnih sistema 184

8 SISTEMI ZA HLAĐENJE SINHRONIH MAŠINA U ELEKTRANI 186

81 Obično ventilatorsko hlađenje turbogeneratora 186
82 Sistemi sa direktnim hlađenjem namotaja turbogeneratora 188
83 Sistem hlađenja hidrogeneratora 190

9 SUNČEVA ENERGIJA 193

91 Solarni izvori električne energije 196
911 Fotonaponska konverzija 196
912 Karakteristike fotonaponskih ćelija 197
913 Materijali od kojih se izrađuju fotonaponske ćelije 201
914 Fotonaponski moduli 202
92 Fotonaponski sistemi 204
921 Samostalni fotonaponski sistemi 205
922 Fotonaponski sistemi povezani sa elektrodistributivnom mrežom 207
923 Karakteristike fotonaponskih sistema 209
93 Solarni sistemi integrisani u krovove i fasade zgrada 210

10 VETROGENERATORI 213

101 Globalni i lokalni vetrovi 214
102 Princip konverzije energije vetra u električnu 215
103 Vetroturbina 216
1031 Vrste vetroturbina 216
1032 Mehanička karakteristika vetroturbine 217
1033 Upravljanje vetroturbinom 222
104 Koncepti konverzije energije vetra u električnu 225
1041 Vetroagregat sa indukcionim kaveznim vetrogeneratorom 226
1042 Vetroagregat sa indukcionom mašinom sa namotanim rotorom kao vetrogeneratorom 227
1043 Vetroagregat sa vetrogeneratorom-dvostrano napajanom indukcionom mašinom 228
1044 Vetroagregat sa vetrogeneratorom-mnogopolnom sinhronom mašinom sa permanentnim magnetima 229
1045 Poređenje karakteristika različitih vrsta vetroagregata u realnim uslovima 231
105 Izbor lokacije za postavljanje vetroagregata 232
106 Vezivanje vetroagregata na mrežu 236
107 Uklapanje vetroagregata u EES 238

LITERATURA 239