ELEKTROENERGETIKA
Sajt EE postoji od 10.11.2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Informacije o firmi

 

POSLOVI

   

Najnoviji poslovi :

24.01.2019 Meris Beograd
Inženjer prodaje
03.02.2019 Enel Valjevo
Inženjer prodaje
24.01.2019 Elektromontaža Kraljevo
Inženjer za pripremu i izvođenje radova
23.01.2019 Gussing Renewable Austria
Praktikanti - Operatori za puštanje kogenerativnih postrojenja u rad
19.01.2019 METECH Smederevo
Senior Electrical Engineer, Junior Electrical Engineer
16.01.2019 Elnos BL Beograd
Vodeći inženjer DV tima

 

Povezani poslovi :

07.09.2018. ЕМС Београд
ИНЖЕЊЕР ЗА АДМИНИСТРАЦИЈУ БАЛАНСНЕ ОДГОВОРНОСТИ И БАЛАНСНОГ ТРЖИШТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (2)
07.09.2018. ЕМС Београд
ВОДЕЋИ ИНЖЕЊЕР ЗА ПРОЈЕКТЕ ПРИКЉУЧЕЊА И ПОВЕЗИВАЊА, ИНЖЕЊЕР ЗА ОПЕРАТИВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ РДЦ
07.09.2018. ЕМС Београд
ИНЖЕЊЕР ЗА АНАЛИЗУ УТИЦАЈА НА ПРЕНОСНИ СИСТЕМ, ЕЛЕКТРО ИНЖЕЊЕР ЗА ГРАДЊУ ИНВЕСТИЦИОНИХ ОБЈЕКАТА
07.09.2018. ЕМС Београд
ИНЖЕЊЕР ЗА ПЛАНИРАЊЕ РАДА ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА, ИНЖЕЊЕР ЗА ПЛАНИРАЊЕ И АНАЛИЗУ ИНВЕСТИЦИОНИХ ПЛАНОВА
7.7.2018 ELEKTROMREŽA SRBIJE Beograd
SAMOSTALNI ELEKTROINŽENJER ZA GRADNJU INVESTICIONIH OBJEKATA

28.2.2018 - OPERATIVNI INŽENJER ZA PODRŠKU PLANIRANJU I PRAĆENJU REALIZACIJE INVESTICIONIH PROJEKATA, SAMOSTALNI INŽENJER ZA PROJEKTE PRIKLJUČENJA I POVEZIVANJA, SAMOSTALNI ELEKTRO INŽENJER ZA GRADNJU INVESTICIONIH OBJEKATA - ELEKTROMREŽA SRBIJE Beograd   NAZAD
AKCIONARSKO DRUŠTVO „ELEKTROMREŽA SRBIJE“, BEOGRAD

Raspisuje konkurs za radnu poziciju u investicijama i strategiji:

OPERATIVNI INŽENJER ZA PODRŠKU PLANIRANJU I PRAĆENJU REALIZACIJE INVESTICIONIH PROJEKATA
1 izvršilac za rad u službi za planiranje i praćenje realizacije investicionih projekata, u centru za investicije u investicijama i strategijama, sa mestom rada u Beogradu.

NA SLEDEĆIM POSLOVIMA:
prikuplja i priprema podatake za potrebe izrade investicionih Planova i Plana nabavki;
prikuplja podatake za potrebe izrade plana projektnih zadataka za investicione projekte;
priprema dokumentaciju za potrebe planiranja, praćenja, izveštavanja o realizaciji investicionih planova i plana nabavki;
priprema i klasifikuje dokumentaciju za izradu izveštaja o statusu projekata prema investicionim planovima, unosi i obrađuje unete podatke u softverskom alatu za upravljanje projektima;
priprema podatke za izradu analize resursa vezanih za realizaciju investicionih proejkata (ljudskih, materijalnih-tehničkih) , unosi i obrađuje unete podatke u softverskom alatu za upravljanje projektima;
sistematizuje podatke za potrebe Upravljanja bazom podataka arhiviranje dokumentacije investicija u toku; unosi i obrađuje unete podatke u softverskom alatu za upravljanje projektima;
prikuplja podatake za izradu izveštaja o realizaciji investicionih ulaganja;
učestvuje u izradi modela za izveštajni sistem za potrebe planiranja, praćenja, kontrole realizacije i izvršenja projekata u odgovarajućem softverskom alatu za upravljanje projektima;
prati zakone, pravilnike, normative i stručne standarde iz oblasti rada službe i primenjuje na oblast rada;
obavlja i druge radne zadatke iz nadležnosti organizacione celine u kojoj je raspoređen, a koji proizlaze iz prirode opisanog posla.

USLOVI:
viša stručna sprema – oblast elektrotehnike-energetike;
radno iskustvo – min 1 godina;
obavezno poznavanje rada na računaru – srednji nivo (Excel, Word, Power Point, Internet);
obavezno poznavanje engleskog jezika – srednji nivo.
Radni odnos se zasniva na određeno vreme.

Potrebno je dostaviti ispod navedena dokumenta Sektoru za razvoj ljudskih potencijala na adresu: Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije“ Beograd, Kneza Miloša 11 ili elektronskim putem.

CV (sa navedenim kontakt podacima – telefon i e-mail)
fotokopija diplome
dokaz o radnom iskustvu (fotokopija radne knjižice ili potvrda)
fotokopija licence (za mesto gde je to obavezan uslov)
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za konkurisanje: 28.02.2018.

vise informacija

AKCIONARSKO DRUŠTVO „ELEKTROMREŽA SRBIJE“, BEOGRAD

Raspisuje konkurs za radnu poziciju u investicijama i strategiji:

SAMOSTALNI INŽENJER ZA PROJEKTE PRIKLJUČENJA I POVEZIVANJA
1 izvršilac za rad u sektoru za projekte priključenja i povezivanja, u centru za razvoj, u investicijama i strategijama, sa mestom rada u Beogradu.

NA SLEDEĆIM POSLOVIMA:
priprema određene delove podataka za investicione planove, planove nabavki i planova izrade projektnh zadataka u nadležnosti sektora;
priprema određene delove tehničkih specifikacija i učestvuje u realizaciji nabavki u nadležnosti sektora;
pruža tehničku podršku kod usaglašavanja sa korisnicima prenosnog sistema u svim fazama procesa priključenja;
sarađuje u procesu kontrole realizacije i izveštavanja po ugovorima 1, 2 i 3 sa korisnicima prenosnog sistema i odobrenja za priključenje na prenosni sistem;
sprovodi aktivnosti u vezi izrade analize varijanti načina priključenja (tehno - ekonomska analiza) kao sastavnog dela studije priključenja;
priprema aktivnosti neophodne za realizaciju projekata priključenja u studijskoj, pripremnoj i fazi gradnje priključka i ispitivanja uticaja na prenosni sistem objekta koji se priključuje;
prati proces internog i tehničkog pregleda priključka;
sprovodi aktivnosti provere usaglašenosti objekta korisnika sa Pravilima o radu prenosnog sistema - faza ispitivanja;
sprovodi kolaudacije priključka;
sprovodi deo aktivnosti sa ODS do sklapanja ugovora o povezivanju - studijska faza;
sarađuje u kontroli aktivnosti ODS i OPS po sklapanju ugovoru o povezivanju;
prati i priprema podatke o aktivnostima ODS-a i OPS-a u pripremnoj fazi i u toku gradnje objekata povezivanja;
prati aktivnosti kod sprovođenja tehničkog pregleda objekata povezivanja;
sarađuje u aktivnostima na sprovođenju protokola za puštanje objekta povezivanja u pogon;
izrađuje predloge rešenja i saglasnosti EMS AD u svim fazama projekata priključenja i povezivanja objekata na prenosni sistem;
izrađuje izveštaje u vezi realizacije projekta priključenja i povezivanja;
prati zakone i podzakonska akta, pravilnike, normative i stručne standarde iz oblasti rada sektora;
odgovoran je za praćenje i realizaciju zadataka iz domena rada;
obavlja i druge radne zadatke iz nadležnosti organizacione celine u kojoj je raspoređen, a koji proizlaze iz prirode opisanog posla.

USLOVI:
visoka stručna sprema – oblast elektrotehnike-energetike;
radno iskustvo – min 1 godina;
obavezno poznavanje rada na računaru – srednji nivo (Excel, Word, Power Point, internet);
obavezno poznavanje engleskog jezika – srednji nivo;
posedovanje vozačke dozvole B kategorije.
Radni odnos se zasniva na određeno vreme.

Potrebno je dostaviti ispod navedena dokumenta Sektoru za razvoj ljudskih potencijala na adresu: Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije“ Beograd, Kneza Miloša 11 ili elektronskim putem.

CV (sa navedenim kontakt podacima – telefon i e-mail)
fotokopija diplome
dokaz o radnom iskustvu (fotokopija radne knjižice ili potvrda)
fotokopija licence (za mesto gde je to obavezan uslov)
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za konkurisanje: 28.02.2018.


vise informacija


AKCIONARSKO DRUŠTVO „ELEKTROMREŽA SRBIJE“, BEOGRAD

Raspisuje konkurs za radnu poziciju u investicijama i strategiji:

SAMOSTALNI ELEKTRO INŽENJER ZA GRADNJU INVESTICIONIH OBJEKATA
1 izvršilac za rad u službi za gradnju visokonaponskih vodova, u sektoru za investicione projekte visokonaponskih vodova, u centru za investicije u investicijama i strategijama, sa mestom rada u Beogradu.

NA SLEDEĆIM POSLOVIMA:
proverava ispravnost tehničke dokumentacije iz oblasti rada Službe;
prikuplja dokumentaciju i pribavlja neophodne dozvole od nadležnih ministarstava, inspekcija i eksternih institucija (prijave radova, saglasnosti, upotrebne dozvole,…);
povremeno komunicira sa internim organizacionim celinama koje učestvuju u projektu, kao i sa Sektorom za pravne poslove na rešavanju imovinsko-pravnih odnosa i učešće u ugovaranju na terenu;
izrađuje tehnički deo tenderske dokumentacije, predlaže pokretanje nabavke, učestvuje u radu komisija za nabavku, kontroliše nabavke u oblasti nadležnosti službe i prati realizaciju ugovora za koje je odgovoran;
kontroliše da li se građenje vrši prema tehničkoj dokumentaciji;
proverava kvalitet izvođenja svih vrsta radova i primene propisa, standarda i tehničkih normativa;
unosi u Građevinski dnevnik uočene nedostatke pri izvođenju radova, primedbe u pogledu kvaliteta i dinamike građenja, kao i druge podatke koji su bitni za praćenje toka građenja objekta;
verifikuje količine izvedenih elektro radova;
uspostavlja Listu sa izmenama na projektu (sagledava probleme i predlaže varijantna rešenja, pribavlja saglasnost projektanta);
proverava kvalitet materijala, opreme i instalacija;
prati dinamiku gradnje i usklađenost sa ugovorenim rokovima;
proverava primenu uslova i mera za zaštitu čovekove životne i radne sredine, kao i zaštitu susednih objekata, instalacija, uređaja, postrojenja i opreme;
sarađuje sa projektantima radi obezbeđenja pravilne realizacije projektantskog koncepta objekta;
daje potrebna uputstva izvođaču elektro radova, izdaje naloge za preduzimanje neophodnih mera za sprečavanje i otklanjanje štetnih posledica i sve druge poslove saglasno Pravilniku o vršenju stručnog nadzora, Zakonu o planiranju i izgradnji i drugim podzakonskim aktima;
obavlja poslove korisničkog nadzora na objektima priključenja;
izrađuje izveštaje o statusu aktivnosti za pojedine objekte i prati njihovu realizaciju;
inicira i obezbeđuje tehničke preglede objekta (interni, eksterni, MUP), pribavlja neophodnu dokumentaciju, izdaje nalog Izvođaču za otklanjanje primedbi i proverava da li je postupljeno po zahtevima Komisije;
izrađuje dokumentaciju za kolaudaciju i aktiviranje investicije;
rukovodi/upravlja realizacijom manje složenih projekata;
sagledava i predlaže rešenja za otklanjanje rizika tokom realizacije projekata odnosno predlaže korektivne mere u cilju umanjenja rizika;
odgovoran je za praćenje i realizaciju zadataka iz domena rada;
prati zakone, pravilnike, normative i stručne standarde iz oblasti rada službe i primenjuje na oblast rada;
obavlja i druge radne zadatke iz nadležnosti organizacione celine u kojoj je raspoređen, a koji proizlaze iz prirode opisanog posla.

USLOVI:
visoka stručna sprema – oblast elektrotehnike-energetike;
radno iskustvo – minimalno 1 godina;
obavezno poznavanje rada na računaru – srednji nivo (Excel, Word, Power Point, internet);
obavezno poznavanje engleskog jezika – srednji nivo;
Licence Inženjerske komore Srbije br. 351 ili 451;
posedovanje vozačke dozvole B kategorije.
Radni odnos se zasniva na određeno vreme.

Potrebno je dostaviti ispod navedena dokumenta Sektoru za razvoj ljudskih potencijala na adresu: Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije“ Beograd, Kneza Miloša 11 ili elektronskim putem.

CV (sa navedenim kontakt podacima – telefon i e-mail)
fotokopija diplome
dokaz o radnom iskustvu (fotokopija radne knjižice ili potvrda)
fotokopija licence (za mesto gde je to obavezan uslov)
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za konkurisanje: 28.02.2018.

vise informacija
 
   
Web Analytics