ELEKTROENERGETIKA
Sajt EE postoji od 10.11.2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Informacije o firmi

 

POSLOVI

   

Najnoviji poslovi :

24.8.2018 Intis Beograd
Projektant za projektovanje upravljačkih i elektromotornih sistema
17.08.2018. Log design Beograd
Inženjer elektrotehnike
15.8.2018 Intra lighting Beograd
Menadžer prodaje
11.8.2018 AG Institut Beograd
Diplomirani inženjer elektrotehnike
8.8.2018 UBConnect AS Beograd
Electrical Project Engineer / Project Manager
7.8.2018 ATB SEVER Subotica
Inženjer elektrotehnike

 

Povezani poslovi :

7.7.2018 ELEKTROMREŽA SRBIJE Beograd
SAMOSTALNI ELEKTROINŽENJER ZA GRADNJU INVESTICIONIH OBJEKATA
28.2.2018 ELEKTROMREŽA SRBIJE Beograd
INŽENJER ZA OPERATIVNO UPRAVLJANJE - DISPEČER NDC (3), ELEKTRO INŽENJER ZA PRIPREMU INVESTICIONIH PROJEKATA, VODEĆI INŽENJER ZA PROJEKTE PRIKLJUČENJA I POVEZIVANJA, INŽENJER ZA SCADA / EMS SISTEME, INŽENJER ZA ANALIZU UTICAJA NA PRENOSNI SIST
28.2.2018 ELEKTROMREŽA SRBIJE Beograd
OPERATIVNI INŽENJER ZA PODRŠKU PLANIRANJU I PRAĆENJU REALIZACIJE INVESTICIONIH PROJEKATA, SAMOSTALNI INŽENJER ZA PROJEKTE PRIKLJUČENJA I POVEZIVANJA, SAMOSTALNI ELEKTRO INŽENJER ZA GRADNJU INVESTICIONIH OBJEKATA
28.2.2018 ELEKTROMREŽA SRBIJE Novi Sad
OPERATIVNI INŽENJER ASISTENT - DISPEČER RDC, INŽENJER ZA UPRAVLJANJE ODRŽAVANJEM VISOKONAPONSKIH POSTROJENJA
28.2.2018 ELEKTROMREŽA SRBIJE Valjevo
OPERATIVNI INŽENJER ASISTENT - DISPEČER RDC

28.2.2018 - OPERATIVNI INŽENJER ZA PODRŠKU PLANIRANJU I PRAĆENJU REALIZACIJE INVESTICIONIH PROJEKATA, SAMOSTALNI INŽENJER ZA PROJEKTE PRIKLJUČENJA I POVEZIVANJA, SAMOSTALNI ELEKTRO INŽENJER ZA GRADNJU INVESTICIONIH OBJEKATA - ELEKTROMREŽA SRBIJE Beograd   NAZAD
AKCIONARSKO DRUŠTVO „ELEKTROMREŽA SRBIJE“, BEOGRAD

Raspisuje konkurs za radnu poziciju u investicijama i strategiji:

OPERATIVNI INŽENJER ZA PODRŠKU PLANIRANJU I PRAĆENJU REALIZACIJE INVESTICIONIH PROJEKATA
1 izvršilac za rad u službi za planiranje i praćenje realizacije investicionih projekata, u centru za investicije u investicijama i strategijama, sa mestom rada u Beogradu.

NA SLEDEĆIM POSLOVIMA:
prikuplja i priprema podatake za potrebe izrade investicionih Planova i Plana nabavki;
prikuplja podatake za potrebe izrade plana projektnih zadataka za investicione projekte;
priprema dokumentaciju za potrebe planiranja, praćenja, izveštavanja o realizaciji investicionih planova i plana nabavki;
priprema i klasifikuje dokumentaciju za izradu izveštaja o statusu projekata prema investicionim planovima, unosi i obrađuje unete podatke u softverskom alatu za upravljanje projektima;
priprema podatke za izradu analize resursa vezanih za realizaciju investicionih proejkata (ljudskih, materijalnih-tehničkih) , unosi i obrađuje unete podatke u softverskom alatu za upravljanje projektima;
sistematizuje podatke za potrebe Upravljanja bazom podataka arhiviranje dokumentacije investicija u toku; unosi i obrađuje unete podatke u softverskom alatu za upravljanje projektima;
prikuplja podatake za izradu izveštaja o realizaciji investicionih ulaganja;
učestvuje u izradi modela za izveštajni sistem za potrebe planiranja, praćenja, kontrole realizacije i izvršenja projekata u odgovarajućem softverskom alatu za upravljanje projektima;
prati zakone, pravilnike, normative i stručne standarde iz oblasti rada službe i primenjuje na oblast rada;
obavlja i druge radne zadatke iz nadležnosti organizacione celine u kojoj je raspoređen, a koji proizlaze iz prirode opisanog posla.

USLOVI:
viša stručna sprema – oblast elektrotehnike-energetike;
radno iskustvo – min 1 godina;
obavezno poznavanje rada na računaru – srednji nivo (Excel, Word, Power Point, Internet);
obavezno poznavanje engleskog jezika – srednji nivo.
Radni odnos se zasniva na određeno vreme.

Potrebno je dostaviti ispod navedena dokumenta Sektoru za razvoj ljudskih potencijala na adresu: Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije“ Beograd, Kneza Miloša 11 ili elektronskim putem.

CV (sa navedenim kontakt podacima – telefon i e-mail)
fotokopija diplome
dokaz o radnom iskustvu (fotokopija radne knjižice ili potvrda)
fotokopija licence (za mesto gde je to obavezan uslov)
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za konkurisanje: 28.02.2018.

vise informacija

AKCIONARSKO DRUŠTVO „ELEKTROMREŽA SRBIJE“, BEOGRAD

Raspisuje konkurs za radnu poziciju u investicijama i strategiji:

SAMOSTALNI INŽENJER ZA PROJEKTE PRIKLJUČENJA I POVEZIVANJA
1 izvršilac za rad u sektoru za projekte priključenja i povezivanja, u centru za razvoj, u investicijama i strategijama, sa mestom rada u Beogradu.

NA SLEDEĆIM POSLOVIMA:
priprema određene delove podataka za investicione planove, planove nabavki i planova izrade projektnh zadataka u nadležnosti sektora;
priprema određene delove tehničkih specifikacija i učestvuje u realizaciji nabavki u nadležnosti sektora;
pruža tehničku podršku kod usaglašavanja sa korisnicima prenosnog sistema u svim fazama procesa priključenja;
sarađuje u procesu kontrole realizacije i izveštavanja po ugovorima 1, 2 i 3 sa korisnicima prenosnog sistema i odobrenja za priključenje na prenosni sistem;
sprovodi aktivnosti u vezi izrade analize varijanti načina priključenja (tehno - ekonomska analiza) kao sastavnog dela studije priključenja;
priprema aktivnosti neophodne za realizaciju projekata priključenja u studijskoj, pripremnoj i fazi gradnje priključka i ispitivanja uticaja na prenosni sistem objekta koji se priključuje;
prati proces internog i tehničkog pregleda priključka;
sprovodi aktivnosti provere usaglašenosti objekta korisnika sa Pravilima o radu prenosnog sistema - faza ispitivanja;
sprovodi kolaudacije priključka;
sprovodi deo aktivnosti sa ODS do sklapanja ugovora o povezivanju - studijska faza;
sarađuje u kontroli aktivnosti ODS i OPS po sklapanju ugovoru o povezivanju;
prati i priprema podatke o aktivnostima ODS-a i OPS-a u pripremnoj fazi i u toku gradnje objekata povezivanja;
prati aktivnosti kod sprovođenja tehničkog pregleda objekata povezivanja;
sarađuje u aktivnostima na sprovođenju protokola za puštanje objekta povezivanja u pogon;
izrađuje predloge rešenja i saglasnosti EMS AD u svim fazama projekata priključenja i povezivanja objekata na prenosni sistem;
izrađuje izveštaje u vezi realizacije projekta priključenja i povezivanja;
prati zakone i podzakonska akta, pravilnike, normative i stručne standarde iz oblasti rada sektora;
odgovoran je za praćenje i realizaciju zadataka iz domena rada;
obavlja i druge radne zadatke iz nadležnosti organizacione celine u kojoj je raspoređen, a koji proizlaze iz prirode opisanog posla.

USLOVI:
visoka stručna sprema – oblast elektrotehnike-energetike;
radno iskustvo – min 1 godina;
obavezno poznavanje rada na računaru – srednji nivo (Excel, Word, Power Point, internet);
obavezno poznavanje engleskog jezika – srednji nivo;
posedovanje vozačke dozvole B kategorije.
Radni odnos se zasniva na određeno vreme.

Potrebno je dostaviti ispod navedena dokumenta Sektoru za razvoj ljudskih potencijala na adresu: Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije“ Beograd, Kneza Miloša 11 ili elektronskim putem.

CV (sa navedenim kontakt podacima – telefon i e-mail)
fotokopija diplome
dokaz o radnom iskustvu (fotokopija radne knjižice ili potvrda)
fotokopija licence (za mesto gde je to obavezan uslov)
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za konkurisanje: 28.02.2018.


vise informacija


AKCIONARSKO DRUŠTVO „ELEKTROMREŽA SRBIJE“, BEOGRAD

Raspisuje konkurs za radnu poziciju u investicijama i strategiji:

SAMOSTALNI ELEKTRO INŽENJER ZA GRADNJU INVESTICIONIH OBJEKATA
1 izvršilac za rad u službi za gradnju visokonaponskih vodova, u sektoru za investicione projekte visokonaponskih vodova, u centru za investicije u investicijama i strategijama, sa mestom rada u Beogradu.

NA SLEDEĆIM POSLOVIMA:
proverava ispravnost tehničke dokumentacije iz oblasti rada Službe;
prikuplja dokumentaciju i pribavlja neophodne dozvole od nadležnih ministarstava, inspekcija i eksternih institucija (prijave radova, saglasnosti, upotrebne dozvole,…);
povremeno komunicira sa internim organizacionim celinama koje učestvuju u projektu, kao i sa Sektorom za pravne poslove na rešavanju imovinsko-pravnih odnosa i učešće u ugovaranju na terenu;
izrađuje tehnički deo tenderske dokumentacije, predlaže pokretanje nabavke, učestvuje u radu komisija za nabavku, kontroliše nabavke u oblasti nadležnosti službe i prati realizaciju ugovora za koje je odgovoran;
kontroliše da li se građenje vrši prema tehničkoj dokumentaciji;
proverava kvalitet izvođenja svih vrsta radova i primene propisa, standarda i tehničkih normativa;
unosi u Građevinski dnevnik uočene nedostatke pri izvođenju radova, primedbe u pogledu kvaliteta i dinamike građenja, kao i druge podatke koji su bitni za praćenje toka građenja objekta;
verifikuje količine izvedenih elektro radova;
uspostavlja Listu sa izmenama na projektu (sagledava probleme i predlaže varijantna rešenja, pribavlja saglasnost projektanta);
proverava kvalitet materijala, opreme i instalacija;
prati dinamiku gradnje i usklađenost sa ugovorenim rokovima;
proverava primenu uslova i mera za zaštitu čovekove životne i radne sredine, kao i zaštitu susednih objekata, instalacija, uređaja, postrojenja i opreme;
sarađuje sa projektantima radi obezbeđenja pravilne realizacije projektantskog koncepta objekta;
daje potrebna uputstva izvođaču elektro radova, izdaje naloge za preduzimanje neophodnih mera za sprečavanje i otklanjanje štetnih posledica i sve druge poslove saglasno Pravilniku o vršenju stručnog nadzora, Zakonu o planiranju i izgradnji i drugim podzakonskim aktima;
obavlja poslove korisničkog nadzora na objektima priključenja;
izrađuje izveštaje o statusu aktivnosti za pojedine objekte i prati njihovu realizaciju;
inicira i obezbeđuje tehničke preglede objekta (interni, eksterni, MUP), pribavlja neophodnu dokumentaciju, izdaje nalog Izvođaču za otklanjanje primedbi i proverava da li je postupljeno po zahtevima Komisije;
izrađuje dokumentaciju za kolaudaciju i aktiviranje investicije;
rukovodi/upravlja realizacijom manje složenih projekata;
sagledava i predlaže rešenja za otklanjanje rizika tokom realizacije projekata odnosno predlaže korektivne mere u cilju umanjenja rizika;
odgovoran je za praćenje i realizaciju zadataka iz domena rada;
prati zakone, pravilnike, normative i stručne standarde iz oblasti rada službe i primenjuje na oblast rada;
obavlja i druge radne zadatke iz nadležnosti organizacione celine u kojoj je raspoređen, a koji proizlaze iz prirode opisanog posla.

USLOVI:
visoka stručna sprema – oblast elektrotehnike-energetike;
radno iskustvo – minimalno 1 godina;
obavezno poznavanje rada na računaru – srednji nivo (Excel, Word, Power Point, internet);
obavezno poznavanje engleskog jezika – srednji nivo;
Licence Inženjerske komore Srbije br. 351 ili 451;
posedovanje vozačke dozvole B kategorije.
Radni odnos se zasniva na određeno vreme.

Potrebno je dostaviti ispod navedena dokumenta Sektoru za razvoj ljudskih potencijala na adresu: Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije“ Beograd, Kneza Miloša 11 ili elektronskim putem.

CV (sa navedenim kontakt podacima – telefon i e-mail)
fotokopija diplome
dokaz o radnom iskustvu (fotokopija radne knjižice ili potvrda)
fotokopija licence (za mesto gde je to obavezan uslov)
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za konkurisanje: 28.02.2018.

vise informacija
 
   
Web Analytics