elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT
KNJIGE NA SRPSKOM EEE EEE SLEDEĆA >


V. Mijailović, J. Nahman - Razvodna postrojenja

M . Đurić - RELEJNA ZAŠTITA

M . Ćalović, A.Sarić - EKSPLOATACIJA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA U USLOVIMA SLOBODNOG TRŽIŠTA

S. Vukosavić - Digitalno upravljanje električnim pogonima

Ž. Đurišić - VJETROELEKTRANE

A. Savić, D. Šošić - METODE OPTIMIZACIJE - primena u elektroenergetici

S. Vukosavić - Električne mašine

J. Mikulović, Ž. Đurišić - SOLARNA ENERGETIKA

M. Kostić - Teorija i praksa projektovanja električnih instalacija

N. Rajaković - Analiza elektroenergetskih sistema II

EEEEEE SLEDEĆA >

Prikaz 1 do 10 od ukupno 73 knjiga na srpskomWeb Analytics


Najtraženije: Postrojenja, Relej, Instalacije, Sistem


D. Stojanović - PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE

KNJIGA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE autora D. Stojanović

Izdavač: Elektronski fakultet, Niš

Knjiga ima 412 strana koje sadrže predgovor, osnovni tekst, ilustracije i urađene primere.

Podeljena je na 12 glava. Uz osnovni tekst dodati su i prilozi kao 13. glava koji obuhvataju dopunsku materiju iz oblasti analize nesimetričnih kratkih spojeva i modelovanja elemenata mreža i postrojenja u ovim analizama. Spisak literature sadrži 85 bibliografskih podataka.

U Prvoj glavi razmatraju se opšta pitanja strukture elektroenergetskih sistema, njihove osnovne karakteristike i specifičnosti kao i vrste s obzirom na ulogu koju obavljaju u snabdevanju potrošača električnom energijom. Daje se pregled karakterističnih rešenja u svetu i našoj zemlji uključujući specifičnosti prenosa energije na daljinu jednosmernom strujom. Ukazuje se na ulogu malih elektrana koje se direktno uključuju u distributivne sisteme. Procenjuju se trendovi daljeg razvoja elektroenergetskih sistema generalno, kako u tehničkom, tako i u organizacionom i komercijalnom vidu.

Druga glava bavi se problematikom proračuna parametara nadzemnih i kablovskih vodova različite konstrukcije. Detaljno se izvode izrazi za proračune induktivnosti, kapaciteta i aktivne otpornosti. Prikazuje se način obuhvatanja efekata korone, nesimetričnog rasporeda provodnika, transponovanja faza, uzajamnog uticaja provodnika višestrukih vodova i faznog snopa.

Proračunima radnih stanja vodova posvećena je Treća glava. Izvode se različite zamenske šeme za vodove i pokazuju načini proračuna svih karakterističnih veličina kod različitih skupova početnih podataka. U sklopu ovih razmatranja prikazuju se načini modelovanja potrošača preko statičkih karakteristika zavisnih od napona i učestanosti. Ukazuje se na moguća uprošćenja u zavisnosti od dužina vodova i naponskog nivoa.

Predmet razmatranja u četvrtoj glavi su nadzemni vodovi najviših napona i velikih dužina kakvi se često imaju u savremenim elektroenergetskim sistemima. Izvode se jednačine voda sa raspodeljenim parametrima i zamenske šeme za vodove sa korekcionim faktorima, zasnovane na pomenutim jednačinama. Posebno se razmatra rad sa prirodnom snagom, koji je vrlo značajan u pogledu naponskih prilika i tokova reaktivne snage u sistemu, kao i rad u praznom hodu koji dovodi do povišenja napona.

Peta glava posvećena je energetskim transformatorima. Prikazuju se vrste transformatora prema tipu, načinu prenosa energije , broju faza i daju njihove zamenske šeme za proračune tokova snaga i naponskih prilika. Razmatraju se uslovi paralelnog rada s obzirom na sprege, prenosne odnose i impedanse kratkog spoja, kao i ekonomičnost paralelnog rada i broja uključenih transformatora. Vrlo detaljno se razmatra problematika zagrevanja transformatora.

Ona je od izuzetnog značaja kod vođenja pogona transformatora koji, zbog velikih vremenskih konstanti zagrevanja, mogu da podnose privremena preopterećenja.

Sinhroni generatori razmatraju se u šestoj glavi. Polazeći od potpunih Parkovih (Park) diferencijalnih jednačina za prelazne procese, izvode se zamenske šeme generatora za modelovanje u pojedinim karakterističnim vremenskim periodima i odgovarajuće uprošćene relacije koje se koriste kod praktičnih proračuna struja kratkih spojeva. Razmatraju se stacionarni pogonski dijagrami generatora na osnovu kojih se utvrđuju granična moguća pogonska stanja u radu elektroenergetskog sistema.

Sedma glava razmatra problematiku prenosa električne energije preko međusobno spregnutih delova sistema različitih naponskih nivoa. Opisuje se način obrazovanja zajedničke galvanski povezane ekvivalentne šeme, način modelovanja transformatora sa nominalnim i nenominalnim prenosnim odnosima i primena relativnih jedinica. Uvode se opšte konstante prenosnog sistema i na osnovu ovih izvode kružni dijagrami i ugaone karakteristike za snage na krajevima prenosa u različitim okolnostima.

Kratki spojevi u elektroenergetskom sistemu obrađuju se u Osmoj glavi. Izvode se relacije za prikazivanje vremenskog toka struja trofaznih kratkih spojeva i određivanje karakterističnih vrednosti ovih struja od značaja za izbor i dimenzionisanje elemenata elektroenergetskog sistema u pogledu mehaničkih i toplotnih naprezanja.

Deveta glava bavi se načinima uzemljenja neutralne tačke visokonaponskih mreža. Problematika uzemljenja, posebno distributivnih mreža, vrlo je važna u praktičnoj primeni zbog složenosti uslova rada mreža, prenaponskih pojava i delovanja zaštite i automatike u otklanjanju posledica i lociranju mesta kvara. Preko odgovarajuć ih relacija i dijagrama za procene efekata kvarova detaljno su prikazane karakteristike svih rešenja koja se primenjuju u praksi što olakšava izbor najboljeg rešenja u specifičnim uslovima.

U obimnoj Desetoj glavi izlaže se složena problematika modelovanja i analize statičke i dinamičke stabilnosti elektroenergetskih sistema. Detaljno se izvode relacije za proračune jednomašinskih sistema uz iscrpna objašnjenja prirode elektromehaničkih prelaznih procesa koji nastaju kod poremećaja različite vrste. Razvijaju se modeli za analize višemašinskih, složenih elektroenergetskih sistema i prikazuju mogući uprošćeni postupci.

Prognoza potrošnje električne energije razmatra se u Jedanaestoj glavi. Prikazuju se različiti ekstrapolacioni modeli koji se zasnivaju na podacima iz prošlosti, kao i metode koje uzimaju u obzir i očekivane nove trendove razvoja i promene strukture potrošnje. Detaljno se prikazuje primena metode najmanjih kvadratnih odstupanja kod određivanja opštih parametara u ekstrapolacionim formulama.

U Dvanaestoj glavi razmatraju se tehnički i ekonomski uslovi za optimalni izbor preseka provodnika nadzemnih vodova s obzirom na investicione troškove i cenu gubitaka električneenergije.

U Prilozima su dati izrazi za proračune struja i napona na mestu kvara kod mogućih vrsta kratkih spojeva i zamenske šeme za nulti redosled transformatora različite vrste.

Kao zaključak, može se reći da knjiga obrađuje tehnička i ekonomska pitanja prenosa i distribucije električne energije koja su vrlo važna u obrazovanju inženjera elektroenergetike. Razmatrana problematika obrađena je detaljno i sistematično. U pojedinim svojim delovima, kao što je zagrevanje transformatora, prelazni procesi u sinhronim generatorima, uzemljenje neutralne tačke mreža, materija prevazilazi po obimu i dubini izlaganja uobičajene univerzitetske kurseve iz predmetne oblasti. Knjiga je tehnički vrlo dobro obradjena, napisana je jasno i lepim jezikom, za šta autor zaslužuje posebno priznanje.

Kao takva, ona će dobro poslužiti studentima elektroenergetike da savladaju složenu materiju prenosa električne energije, a biće i od velike koristi inženjerima u praksi, za osveženje već stečenih i sticanje novih znanja u razmatranoj oblasti.